Câu 1: Mô tả thuật toán tìm số nhỏ nhất trong dãy số gồm 5 số tự nhiên Câu 2: Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhậtvới độ dài c

Question

Câu 1: Mô tả thuật toán tìm số nhỏ nhất trong dãy số gồm 5 số tự nhiên
Câu 2: Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhậtvới độ dài các cạnh được nhập từ bàn phím

in progress 0
Savannah 5 tháng 2021-07-29T10:57:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:58:42+00:00

  Câu 1:

  Bước 1: Nhập 5 số a,b,c,d,e

  Bước 2: min <-a;

  Bước 3:

  3.1: Nếu b<min thì min<-b;

  3.2: Nếu c<max thì min<-c;

  3.3: Nếu d<max thì min<-d;

  3.4: Nếu e<max thì min<-e;

  Bước 3: Xuất max ra màn hình

  Câu 2:

  Program NN;
  Uses crt;
  Var a,b,p,s: real;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap a,b: ‘); Readln(a,b);
          s:=a*b;
          p:=(a+b)*2;
          Writeln(‘Dien tich = ‘,s:0:2);
          Write(‘Chu vi = ‘,p:0:2);
          Readln
  End.

  0
  2021-07-29T10:59:17+00:00

  Câu 1:

  Bước 1: Nhập 5 số a1, a2, a3, a4, a5;

  Bước 2: Min:=a1; Nếu min>a2 thì min:=a2;

  Bước 3: Nếu min>a3 thì min:=a3;

  Bước 4: Nếu min>a4 thì min:=a4;

  Bước 5: Nếu min>a5 thì min:=a5;

  Bước 6: Thông báo kết quả và kết thúc thuật toán.

  Câu 2:

  program cau2;

  uses crt;

  var a,b,S1,S2:integer;

  Begin

           write(‘nhap chieu dai:’);readln(a);

           write(‘nhap chieu rong:’);readln(b);

           S1:=(a+b)*2;

           writeln(‘chu vi hinh chu nhat la:’,S1);

           S2:=a*b;

           writeln(‘dien tich hinh chu nhat la:’,S2);

           readln;

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )