Câu 1:Một bức tượng đá có thể tích 40dm³,biết khối lượng riêng của đá là 2600kg/m³. Tìm khối lượng và trọng lượng của bức tượng. Câu 2: Một cây cột đư

Question

Câu 1:Một bức tượng đá có thể tích 40dm³,biết khối lượng riêng của đá là 2600kg/m³. Tìm khối lượng và trọng lượng của bức tượng.
Câu 2: Một cây cột được làm bằng sắt có trọng lượng riêng là 78000N/m³. Tính thể tích của cây cột biết nó có khối lượng là 156kg
Có tóm tắt

in progress 0
Allison 4 tháng 2021-08-17T13:18:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:19:55+00:00

  Đáp án:

    Câu 1. 

  $V = 40dm^3 = 0,04m^3$ 

  $D = 2600kg/m^3 \to d = 26000N/m^3$ 

  Ta có: $D = \dfrac{m}{V} \to m = D.V$ 

  Khối lượng của bức tượng: 

       $m = 2600.0,04 = 104 (kg)$ 

  Trọng lượng của bức tượng: 

      $P = d.V = 26000.0,04 = 1040 (N)$ 

  Câu 2. 

  $d = 78000N/m^3 \to D = 7800kg/m^3$

  $m = 156kg$ 

  Ta có: $D= \dfrac{m}{V} \to V = \dfrac{m}{d}$ 

  Thể tích  của cây cột là: 

      $V = \dfrac{156}{7800} = 0,02 (m^3)$

  0
  2021-08-17T13:20:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  bài 1:

  tóm tắt :V=40dm3=0,04m^3; Dđá=260kg/m^3

  khối lượng của bức tường: 

  ta có 
  2600.0,04=104 kg

  trọng lực:

  P=m.g=104.10=1040 N

  bài 2:

  tóm tắt :d=78000N/m^3; m=156kg

  ta có trọng lượng riêng: 
  d=P/V

  trọng lực: P=m.g=156.10=1560N

  => 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )