câu 1:Một chiếc tàu bị thủng một lỗ nhỏ ở độ sâu 2,8m. Người ta đặt một miếng vá áp vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi cần một lực tối thiểu bằng bao nhi

Question

câu 1:Một chiếc tàu bị thủng một lỗ nhỏ ở độ sâu 2,8m. Người ta đặt một miếng vá áp
vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để giữ miếng vá
nếu lỗ thủng rộng 150cm 2 và trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m 2 .
câu 2:Một bình thông nhau chứa nước biển. người ta đổ thêm xăng vào một nhánh.
Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 18mm. Tính độ cao của cột xăng.Cho biết
trọng lượng riêng của nước biển là 10 300N/m 3 và của xăng là 7000N/m 3 .

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-10-16T19:05:08+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:06:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-16T19:06:56+00:00

  Câu 1.

  $150cm^2=0,015m^2$

  Áp suất nước tác dụng lên tàu:

               $p=dh=2,8.10000=28000(N/m^2)$

  Cần một lực tối thiểu bằng:

               $F=pS=28000.0,015=420(N)$

  Câu 2.

  Ta có: $P_A=P_B$

  Mặt khác: $\left\{ {\matrix{{P_A=d_1h_1} \cr{P_B=d_2h_2} \cr} } \right.$

  $→d_1h_1=d_2h_2$

  $→h_2=h_1-h$

  $→d_1h_1=h_2(h_1h)$

  $→(d_2-d_1)h_1=d_2h$

  $→h_1=\dfrac{d_2.h}{d_2-d_1}=\dfrac{10300.18}{10300-7000}≈56mm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )