Câu 1 Một cửa hàng có một số gạo Ngày thứ nhất bán 1/5 số gạo Ngày thứ hai bán 1/3 số gạo Ngày thứ ba bán 1/4 số gạo Hỏi sau khi bán cửa hàng còn bao

Question

Câu 1 Một cửa hàng có một số gạo Ngày thứ nhất bán 1/5 số gạo Ngày thứ hai bán 1/3 số gạo Ngày thứ ba bán 1/4 số gạo Hỏi sau khi bán cửa hàng còn bao nhiêu phần trăm số gạo.
Câu 2 Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 24,48 cm vuông Tính diện tích toàn phần.
Câu 3 một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 24 dm chiều rộng bằng 1/3 dài cao bằng trung bình cộng của dài và rộng Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần và thể tích.

in progress 0
Liliana 4 tháng 2021-09-01T05:47:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:48:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  bài giải

  số gạo còn lại là 

  1-1/5-1/3-1/4=0.2166=21.66%

       đ/s

    bài giải 

  diện tích toàn phần là

  24.48/4*6=36.72cm2

  đ/s 

  0
  2021-09-01T05:49:17+00:00

  3. bài giải:

  chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

           24 * 1/3= 8[dm]

  chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

           (8+24) : 2= 16[dm]

  diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

            (8+24) *2*16=1024[dm2]

  thể tích hình hộp chữ nhật là:

             8*24*16=3072[dm3]

           đáp số: 1024dm2;3072 dm3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )