Câu 1 Một gen A có 3598 liên kết hóa trị giữa các nucleotit gen này bị đột biến điểm thành gen a . Khi gen này nhân đôi liên tiếp 3 lần đòi hỏi môi tr

Question

Câu 1 Một gen A có 3598 liên kết hóa trị giữa các nucleotit gen này bị đột biến điểm thành gen a . Khi gen này nhân đôi liên tiếp 3 lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 25214 nucleotit tự do . Đột biến gen a thành gen a thuộc dạng đột biến nào
A. Thay thế một cặp nucleotit cùng loại B. Thay thế một cặp nucleotit khác loại
C. Mất một cặp nucleotit D. Thêm một cặp nucleotit
Giúp mình gấp với huhu

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-09-09T09:50:47+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T09:52:03+00:00

  Đáp án:

   Thêm $2$ cặp Nu

  Giải thích các bước giải:

  Một gen A có $3598$ liên kết hóa trị giữa các nucleotit gen vấy số Nu gen A là 

  $NA$=$3598$+$2$ =36000 Nu 

  Goị số Nu gen a là $Na$ suy ra :

  $Na$x(($2^{3}$ -1)=$25214$ 

  Suy ra $Na$=$3602$

  Vậy dạng đột biến là thêm $2$ cặp Nu

  0
  2021-09-09T09:52:34+00:00

  Đáp án:

  D. Thêm một cặp nucleotit

  Giải thích các bước giải:

  – Tổng số Nu của gen A là:

  3598 + 2 = 3600 Nu

  – Số Nu môi trường cung cấp cho gen A nhân đôi 3 lần là:

  3600 × ($2^{3}$ – 1) = 25200 Nu

  – Gen a cần môi trường cung cấp 25214 Nu

  * Ta có:

  25214 – 25200 = 14 

  mà 14 = 2 × ($2^{3}$ – 1)

  ⇒ Đột biến làm tăng một cặp Nu

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )