câu 1. Một hình vuông có chu vi 24/5m .Tính diện tích hình vuông đó. câu 2 tính nhanh: a. 3/8 x4/7+3/7×3/8= b. 1/10×2/9×3/8×4/7×5/6×6/5×7/4×8/3×9/2. b

Question

câu 1. Một hình vuông có chu vi 24/5m .Tính diện tích hình vuông đó.
câu 2 tính nhanh:
a. 3/8 x4/7+3/7×3/8=
b. 1/10×2/9×3/8×4/7×5/6×6/5×7/4×8/3×9/2.
bài 3. tìm x
a.2/3-x=8/21
b. x+3/7=2/5+3/10
c. x:2/3=4/9-1/3

in progress 0
Julia 1 năm 2021-11-24T23:06:34+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:07:34+00:00

  Câu 1 :

  Cạnh của hình vuông là :

        $\frac{24}{5}$ :4=$\frac{6}{5}$  (m)

  Diện tích hình vuông đó là :

      $\frac{6}{5}$   x$\frac{6}{5}$ =36/25(m²)

                     Đ/S :36/25m²

  Câu 2 :

  a, $\frac{3}{8}$x$\frac{4}{7}$+$\frac{3}{7}$ x $\frac{3}{8}$  =3/8x(4/7+3/7)

                                 = 3/8 x    1=3/8

  b, 1/10×2/9×3/8×4/7×5/6×6/5×7/4×8/3×9/2=1/10x(2/9×9/2)x(3/8×8/3)x(4/7×7/4)x(6/5×5/6)

                                                                      =  1/10 x 1        x  1           x          1   x   1

                                                                      =1/10

  Bài 3:

  a.2/3-x=8/21

           x=2/3-8/21

          x  = 7/21=1/3

  b, x+3/7=2/5+3/10

      x+3/7=7/10

      x        = 7/10-3/7

     x         =    $\frac{19}{70}$ 

  c, x:2/3=4/9-1/3

     x:2/3 =  1/9

     x        =1/9×2/3

     x        =  $\frac{2}{27}$ 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )