Câu 1 : Một mảnh vườn hình thang có đáy lớn 120m và bằng 3/2 đáy bé. Chiều cao là 75m. A, Tính diện tích của mảnh vườn đó. B , Người ta trông rau trê

Question

Câu 1 : Một mảnh vườn hình thang có đáy lớn 120m và bằng 3/2 đáy bé. Chiều cao là 75m.
A, Tính diện tích của mảnh vườn đó.
B , Người ta trông rau trên mảnh vườn đó, giả sử trung bình cứ 100 m vuông thu được 250 kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn rau ?

in progress 0
Lyla 1 tháng 2021-09-01T22:16:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T22:17:20+00:00

  Đáp án:

  Câu 1

  ` a) `

  Đáy bé của mảnh vườn là :

  ` 120 \times 3/2 = 80 (m^2)

  Diện tích mảnh vườn là

  ` ( 120 +80) \times 75 : 2 = 7500 (m^2)`

  ` b) ` 

  ` 1m^2` thu được số ki-lo-gam rau là :

  ` 250 : 100 = 2,5 (kg)`

  Trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được số kg rau là :

  ` 2,5 \times 7500 = 18750 (kg)`

  Đổi ` 18750kg = 18,75` tấn

  Đáp số

  ` a) 7500 m^2`

  ` b) 18,75` tấn rau 

  0
  2021-09-01T22:17:25+00:00

  a) Đáy bé mảnh vườn là:

        120÷`3/2`=80(m)

      Diện tích mảnh vườn là:

        `((120+80).75)/2`=7500(m²)

  b) Số tán người ta thu hoạch được là:

        (7500÷100)×250=18750(kg)=18,75 tấn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )