Câu 1: Một số có 3 chữ số, chữ số hàng trăm là 4. Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì dc số mới bằng 3/4 số ban đầu. TÌM số ban đầu

Question

Câu 1: Một số có 3 chữ số, chữ số hàng trăm là 4.
Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì dc số mới bằng 3/4 số ban đầu. TÌM số ban đầu

in progress 0
Athena 3 tuần 2021-08-23T06:40:05+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:41:15+00:00

  gọi số ban đầu là 4ab 

  4ab . 3/4 = ab4

  (400 + ab).3/4 =ab0+4

  300+ab.3/4=ab0+4

  ab.3/4-ab0 = 4-300

  ab.3/4 – ab.10 = -296

  ab . 37/4 = -296

  ab = (-296) : 37/4

  ab = 32

  => 4ab=432

  => phân số ban đàu =432

  =>                 ab = 32

  Vậy số cần tìm là 32

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )