Câu 1: Muối là hợp chất trong thành phần phân tử có: * 1 điểm A. Nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hiđroxit (– OH). B. Nguyên tử kim loại liên kết

Question

Câu 1: Muối là hợp chất trong thành phần phân tử có: *
1 điểm
A. Nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hiđroxit (– OH).
B. Nguyên tử kim loại liên kết với nguyên tử oxi.
C. Một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.
D. Nguyên tử kim loại liên kết với nguyên tử phi kim.
Câu 2: Hợp chất nào sao đây là bazơ? *
1 điểm
A. K2O.
B. KCl.
C. Ba(OH)2.
D. HCl
Câu 3: Muối nào sao đây là muối axit? *
1 điểm
A. CaCO3.
B. Ca(HCO3)2.
C. CaCl2.
D. CaSO4.
Câu 4: Thành phần chính của đá vôi là *
1 điểm
A. CaCO3.
B. CaO.
C. Ca(OH)2.
D. CaSO4.
Câu 5: Dãy chất nào chỉ gồm các muối? *
1 điểm
A. Na2O, CuSO4, KOH.
B. CaCO3, MgO, Al2(SO4)3.
C. CaCO3, CaCl2, FeSO4.
D. H2SO4, CuSO4, Ca(OH)2.
Câu 6: Xét các chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2. Số oxit, axit, bazơ, muối lần lượt là: *
1 điểm
A. 1; 2; 2; 3.
B. 1; 2; 2; 2.
C. 2; 2; 1; 2.
D. 2; 2; 2; 1.
Câu 7: Axit không tan trong nước là *
1 điểm
A. H2SO4.
B. H3PO4.
C. HCl.
D. H2SiO3.
Câu 8: Bazơ nào sau đây không tan trong nước? *
1 điểm
A. Cu(OH)2.
B. Ca(OH)2.
C. Ba(OH)2.
D. NaOH.
Câu 9: Cho các bazơ sau: Ba(OH)2; Ca(OH)2, NaOH, Cu(OH)2; Mg(OH)2. Số bazơ tan trong nước là *
1 điểm
A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Câu 10: Muối của kim loại nào sau đây đều tan trong nước? *
1 điểm
A. Sắt.
B. Đồng.
C. Nhôm.
D. Na.

in progress 0
Lyla 3 tuần 2021-11-20T23:58:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T23:59:31+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: Muối là hợp chất trong thành phần phân tử có: *
  1 điểm
  A. Nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hiđroxit (– OH).
  B. Nguyên tử kim loại liên kết với nguyên tử oxi.
  C. Một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.
  D. Nguyên tử kim loại liên kết với nguyên tử phi kim.
  Câu 2: Hợp chất nào sao đây là bazơ? *
  1 điểm
  A. K2O.
  B. KCl.
  C. Ba(OH)2.
  D. HCl
  Câu 3: Muối nào sao đây là muối axit? *
  1 điểm
  A. CaCO3.
  B. Ca(HCO3)2.
  C. CaCl2.
  D. CaSO4.
  Câu 4: Thành phần chính của đá vôi là *
  1 điểm
  A. CaCO3.
  B. CaO.
  C. Ca(OH)2.
  D. CaSO4.
  Câu 5: Dãy chất nào chỉ gồm các muối? *
  1 điểm
  A. Na2O, CuSO4, KOH.
  B. CaCO3, MgO, Al2(SO4)3.
  C. CaCO3, CaCl2, FeSO4.
  D. H2SO4, CuSO4, Ca(OH)2.
  Câu 6: Xét các chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2. Số oxit, axit, bazơ, muối lần lượt là: *
  1 điểm
  A. 1; 2; 2; 3.
  B. 1; 2; 2; 2.
  C. 2; 2; 1; 2.
  D. 2; 2; 2; 1.
  Câu 7: Axit không tan trong nước là *
  1 điểm
  A. H2SO4.
  B. H3PO4.
  C. HCl.
  D. H2SiO3.
  Câu 8: Bazơ nào sau đây không tan trong nước? *
  1 điểm
  A. Cu(OH)2.
  B. Ca(OH)2.
  C. Ba(OH)2.
  D. NaOH.
  Câu 9: Cho các bazơ sau: Ba(OH)2; Ca(OH)2, NaOH, Cu(OH)2; Mg(OH)2. Số bazơ tan trong nước là *
  1 điểm
  A. 4.
  B. 5.
  C. 2.
  D. 3.
  Câu 10: Muối của kim loại nào sau đây đều tan trong nước? *
  1 điểm
  A. Sắt.
  B. Đồng.
  C. Nhôm.
  D. Na.

   

  0
  2021-11-21T00:00:17+00:00

  $1C$

  $2C$

  $3B$

  $4A$

  $5C$

  $6B$

  $7D$
  $8A$

  $9D$

  $10D$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )