Câu 1 : nêu mục đích của phong trào Đông du và đông kinh nghĩa thục ? So sánh điểm giống và khác nhau của 2 phong trào này , ảnh hưởng của nó đối với

Question

Câu 1 : nêu mục đích của phong trào Đông du và đông kinh nghĩa thục ? So sánh điểm giống và khác nhau của 2 phong trào này , ảnh hưởng của nó đối với phong trào cách mạng Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 ?
Câu 2 : Một trong những thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai đó là cuộc ” Cách mạng xanh ” đã có những đóng góp như thế nào đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước ?
Câu 3 : Tại sao Nguyễn Ái Quốc lại đến nước Pháp ?
( Mn giúp mik với !!!!)

in progress 0
Kinsley 24 phút 2021-09-12T21:38:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T21:40:02+00:00

  Câu 1: Mục đích Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu là đưa thanh thiếu niên Việt Nam sang Nhật học tập để chuẩn bị lực lượng chống Pháp.

  Mục đích Phong trào Đông kinh nghĩa thục : Các hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới.

  Mục đích giống nhau: Cả hai phong trào này cùng mục tiêu là học tập theo tư tưởng chống Pháp , chuẩn bị lực lượng đánh đuổi thực dân Pháp và giành độc lập.

  Khác nhau: Phong trào Đông Du thì học tập và chuẩn bị lực lượng chống Pháp còn Phong trào Đông kinh nghĩa thục chỉ là trao dồi tư tưởng yêu nước và nội dung học tập và nếp sống mới.

  Còn ảnh hưởng bạn tự làm nhé :)))

  Câu 2: Cuộc Cách Mạng Xanh có đóng  góp to lơn đối với TG là:

  Cách mạng xanh nhằm mục đích nâng cao chất lượng cây trồng và thúc đẩy mọi người đều góp sức để cải tiến ngành nông nghiệp .

  Câu 3: Vì muốn tìm hiểu nước Pháp xem nước Pháp làm thế nào để đc độc lập

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )