câu 1 : phân số bằng phân số 48/64 là a) 5/6 b) 6/8 c) 2/4 d) 3/4 câu 2 : A) trong các phân số 2/6 , 7/9 , 11/22 , 8/4 phân số tối giản

Question

câu 1 : phân số bằng phân số 48/64 là
a) 5/6 b) 6/8 c) 2/4 d) 3/4
câu 2 : A) trong các phân số 2/6 , 7/9 , 11/22 , 8/4 phân số tối giản là
B) tronh các phân số 12/11 , 11/11 , 11/12, 12/12 phân số tối giản là
câu 3 : lan có 9 chiếc vòng gồm 3 chiếc màu vàng , 2 chiếc màu trắng và bốn chiếc màu hồng . phân số chỉ phần các chiếc vòng màu hồng trong tổng số các chiếc vòng của lan là
A ) 3/4 B) 4/9 C) 2/3 D) 3/9
câu 4 : 8/7 của 56 là :
a. 49 b.56 c. 63 d. 64
câu 5 : có 6 can dầu , mỗi can chứa 7/2 lít dầu . người ta chia đều cho 7 gia đình . hỏi mỗi gia đình có bao nhiêu lít dầu :
a 7/84 b 3 c 4 d 49/12

in progress 0
Claire 3 tuần 2021-11-19T19:24:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T19:26:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

  câu 1 :B

  câu 2 :7/9

  câu 3 😀

  câu 4:D

  câu 5:C

  0
  2021-11-19T19:26:16+00:00

  1. Chọn d)

  2.

  a) $\frac{7}{9}$ 

  b) $\frac{11}{12}$ 

  3. Chọn b)

  4. Chọn d)

  5. Chọn b)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )