Câu 1 phân tích đa thức thành nhân tử a,4x³-4x b,x³-4×2+4x Câu 2 thực hiện phép nhân và chia đa thức a, 2x( x2-3x+5) b,(2x⁴+x³-3x²+5x-2):(x²-x+1)

Question

Câu 1 phân tích đa thức thành nhân tử
a,4x³-4x
b,x³-4×2+4x
Câu 2 thực hiện phép nhân và chia đa thức
a, 2x( x2-3x+5)
b,(2x⁴+x³-3x²+5x-2):(x²-x+1)

in progress 0
Ariana 1 tuần 2021-12-04T16:30:59+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:32:51+00:00

  Đáp án:1a)4x(x-1)(x+1)

  b)x(x-2)(x+2)

  2a)4x(x+1)

  b 2x^2+x-3

   Giải thích các bước giải:

   câu a nhóm 4x làm nhân tử chung rồi nó xuất hiện (x^2-1) là hằng đẳng thức số 3

  câu b nhóm x làm nhân tử chung rồi trừ -6x+10x rồi nó tiếp tục ra hằng đẳng thức số 3

  câu 2a thì nhân 2x với các hạng tử rồi trừ nhau là ra

  2b thì cứ chia số đầu với x^2 là ra

  nếu được vote 5 sao nhé 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )