Câu 1: Phương trình x-2=5 tương đương với phương trình nào sau đây: a.2x=14 b.|x-2|=5 c.(x-2)x=5 d.(x-2)^2=25 Câu 2: Tập nghiệm của phương trình (x^2

Question

Câu 1: Phương trình x-2=5 tương đương với phương trình nào sau đây:
a.2x=14
b.|x-2|=5
c.(x-2)x=5
d.(x-2)^2=25
Câu 2: Tập nghiệm của phương trình (x^2+x+1)x(x+1)=6 là:
a. 0;-1
b. 0;1;-1
c. -1;1
d. Đáp án khác
Câu 3: Phương trình x+2/x-2 – 2/x(x-2) = 1/x có tập nghiệm là:
a. S=R
b. -1;0
c. -1;4
d. -1
Câu 4: Phương trình x^2-2x-1/x-1 có tập nghiệm là:
a. Vô nghiệm
b. +- 1
c. 1
d. Đáp án khác
Câu 5: Phương trình lx+1l+1=0 có bao nhiêu nghiệm:
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
Câu 6: Cho AD là phân giác của tam giác ABC (D thuộc BC) có AB=14cm, AC=21cm, BD=8cm. Độ dài các cạnh BC là:
a. 22cm
b. 20cm
c. 18cm
d. 15cm

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-10-06T09:57:53+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:58:54+00:00

  Đáp án:

   Câu 1:d

  Câu 2:d

  Câu 3:d

  Câu 4:d

  Câu 5:b

  Câu 6:b

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-06T09:59:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Phương trình x-2=5 tương đương với phương trình nào sau đây: 

  a.2x=14

  b.|x-2|=5

  c.(x-2)x=5

  d.(x-2)^2=25

  Câu 2: Tập nghiệm của phương trình (x^2+x+1)x(x+1)=6 là:

  a. 0;-1

  b. 0;1;-1

  c. -1;1

  d. Đáp án khác 

  Câu 3: Phương trình x+2/x-2 – 2/x(x-2) = 1/x có tập nghiệm là:

  a. S=R

  b. -1;0

  c. -1;4 

  d. -1

  Câu 4: Phương trình x^2-2x-1/x-1 có tập nghiệm là:

  a. Vô nghiệm 

  b. +- 1

  c. 1

  d. Đáp án khác 

  Câu 5: Phương trình lx+1l+1=0 có bao nhiêu nghiệm:

  a. 0

  b. 1

  c. 2

  d. 3

  Câu 6: Cho AD là phân giác của tam giác ABC (D thuộc BC) có AB=14cm, AC=21cm, BD=8cm. Độ dài các cạnh BC là:

  a. 22cm

  b. 20cm

  c. 18cm

  d. 15cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )