Câu 1: Quá trình nguyên phân gồm có các kì sau: (1) Kì giữa. (2) Kì đầu. (3)kì cuối (4) Kì sau. Trật tự đúng các kì của quá trình nguyên phân là A. (

Question

Câu 1: Quá trình nguyên phân gồm có các kì sau: (1) Kì giữa. (2) Kì đầu. (3)kì cuối
(4) Kì sau. Trật tự đúng các kì của quá trình nguyên phân là
A. (2) -> (4) -> (1) -> (3).
B. (2) -> (1) -> (4) -> (3).
C. (1) -> (3) -> (2) -> (4).
D. (1) -> (2) -> (3) -> (4).
Câu 2: Đối với loài người, phân bào nguyên phân có ý nghĩa nào sau đây?
A. Giúp cơ thể tạo ra các giao tử để duy trì nòi giống.
B. Giúp cơ thể lớn lên và tạo giao tử để thực hiện sinh sản.
C. Thay thế các tế bào chết và làm cho cơ thể lớn lên.
D. Giúp cơ thể thực hiện sự tư duy và vận động.
Câu 3: “Các nhiễm sắc thể được nhân đôi nhưng vẫn còn đính với nhau ở tâm động tạo nên các nhiễm sắc thể kép”. Đây là nội dung đặc điểm của pha nào trong kì trung gian?
A,kì trung gian
B. Pha G2. C. Pha S.
D. Pha G.
Câu 4: Hãy hoàn thành khái niệm hô hấp tế bào bằng cách sắp xếp từ thích hợp vào các ô trống sau đây: bào là quá trình phân giải phân tử……thành……đồng thời giải phóng
…..cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào”.
A. polisaccarit, O2 và H2O, năng lượng.
B. cacbohiđrat, O2 và H2O, năng lượng.
C. lipit, O2 và H2O, năng lượng.
D. prôtêin, O2 và H2O, năng lượng.
Câu 5: Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần phân bào liên tiếp được gọi là
A. phát triển tế bào.
B. sinh trưởng tế bào.
C. phân chia tế bào.
D. chu kì tế bào.
Câu 6: Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở vị trí nào của bào quan lục lạp?
A. Màng ngoài.
B. Màng tilacoit.
C. Chất nền.
D. Màng trong.
Câu 7: Điều kiện cần để nhóm vi sinh vật thực hiện hô hấp hiếu khí là gì?
A. Cần có chất hữu cơ.
B. Cần có oxi.
C. Không cần có oxi.
D. Cần có năng lượng.
Câu 8: Nhờ vào đặc điểm nào sau đây mà nhóm vi sinh vật có tốc độ sinh trưởng và sinh sản rất nhanh?
A. Chúng phân bố rộng rãi.
B. Chúng có nhiều kiểu dinh dưỡng.
C. Chúng thuộc nhiều nhóm phân loại khác nhau.
D. Chúng hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng rất nhanh.
Câu 9: Khi nói về hô hấp tế bào, nhận định nào sau đây là không đúng?
A. Hô hấp tế bào có bản chất là một chuỗi phản ứng oxi hóa khử.
B. Sản phẩm của quá trình đường phân phải trải qua giai đoạn trung gian rồi mới tham gia vào chu Trình crep.
C. Năng lượng được giải phóng một cách ồ ạt.
D. Đó là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ thành các sản phẩm vô cơ.
Câu 10: Đối với cơ thể đơn bào, nguyên phân có ý nghĩa nào sau đây?
A. Giúp cơ thể sinh trưởng.
B. Giúp cơ thể thực hiện chu mì tế bào. C. Giúp cơ thể vận động.
D. Giúp cơ thể sinh sản.
Câu 11: Một phân tử glucose bị oxi hóa hoàn toàn sẽ thu được bao nhiêu phân tử ATP?
A. 32. B. 34. C.2. D. 38.
Câu 12: Một tế bào sinh dục khi hoàn tất quá trình giảm phân tạo ra được bao nhiêu tế bào con?
A,4.
B,3
C2
D1

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-07-27T08:49:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:51:19+00:00

  Câu 1 :  Trật tự đúng các kì của quá trình nguyên phân là

  (2) Kì đầu.->(1) Kì giữai->(4) Kì sau->(3)kì cuối

  Chọn C

  Câu 2 : Đối với loài người, phân bào nguyên phân có ý nghĩa : thay thế các tế bào chết và làm cho cơ thể lớn lên.

  Chọn C

  Câu 3 : “Các nhiễm sắc thể được nhân đôi nhưng vẫn còn đính với nhau ở tâm động tạo nên các nhiễm sắc thể kép” Đây là nội dung đặc điểm của pha S

  Chọn C
  Câu 4 : Hô hấp tế bào là quá trình phân giải phân tử. cacbohiđrat thành CO2 + H2O đồng thời giải phóng …..cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào”.

  Câu 5 : Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần phân bào liên tiếp được gọi là  chu kì tế bào

  Chọn D

  Câu 6 :  Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở vị trí chất nền của lục lạp 

  Chọn C 

  Câu 7 :  Điều kiện cần để nhóm vi sinh vật thực hiện hô hấp hiếu khí là cần có oxy 

  CHọn B 

  Câu 8 :Nhờ vào đặc điểm chúng hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng rất nhanh. mà nhóm vi sinh vật có tốc độ sinh trưởng và sinh sản rất nhanh

  Chọn D

  Câu 9 : Năng lượng được giải phóng một cách ồ ạt. sai vì hô hấp tế bào năng lượng giải phóng từ từ 

  Câu 10 : Đối với cơ thể đơn bào, nguyên phân có ý nghĩa giúp cơ thể sinh sản.

  Chọn D

  Câu 11 : Một phân tử glucose bị oxi hóa hoàn toàn sẽ thu được 38 ATP

  Chọn D

  Câu 12 : Một tế bào sinh dục khi hoàn tất quá trình giảm phân tạo ra 4 tế bào con 

  Chọn A 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )