Câu 1: Ruồi giấm 2n=8.Tính số nhiễm sắc thể qua các kì của nguyên phân. Câu 2: Ruồi giấm 2n=8. Tính số nhiễm sắc thể qua các kì của giảm phân 1, giảm

Question

Câu 1: Ruồi giấm 2n=8.Tính số nhiễm sắc thể qua các kì của nguyên phân.
Câu 2: Ruồi giấm 2n=8. Tính số nhiễm sắc thể qua các kì của giảm phân 1, giảm phân 2.

in progress 0
Madelyn 4 tuần 2021-09-06T11:28:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T11:30:22+00:00

  1 kì đầu giữa =2n=8

    kì sau =4n = 16

   kì cuối = 2x2n=8×2=16

   2 kì đầu,giữa GPI2n=8

      kì sau GPI 2x2n=16

      kì cuối GPI  2n =8

  kì đầu giữa GPII =2n=8

    kì sau GPII =4n = 16

   kì cuối GPII= 2x2n=8×2=16

  0
  2021-09-06T11:30:30+00:00

  Câu $1$: $2n=8$ .Số nhiễm sắc thể qua các kì của nguyên phân.

  Kì đầu: $8$ NST kép, $0$ NST đơn

  Kì giữa: $8$ NST kép, $0$ NST đơn

  Kì sau: $16$ NST đơn, $0$ NST kép

  Kì cuối: $8$ NST đơn, $0$ NST kép

  Kì trung gian :$8$ NST kép, $0$ NST đơn

  Câu $2$ : Ruồi giấm $2n=8$. Tính số nhiễm sắc thể qua các kì của giảm phân $1$, giảm phân $2$.

  Giảm phân $I$:

  Kì trung gian :$8$ NST kép, $0$ NST đơn

  Kì đầu $I$: $8$ NST kép, $0$ NST đơn

  Kì giữa $I$: $8$ NST kép, $0$ NST đơn

  Kì sau $I$: $8$ NST kép, $0$ NST đơn

  Kì cuối $I$: $4$ NST kép, $0$ NST đơn 

  Giảm phân $II$ : 

  Kì đầu $II$: $4$ NST kép, $0$ NST đơn

  Kì giữa $II$: $4$ NST kép, $0$ NST đơn

  Kì sau $II$: $0$ NST kép, $8$ NST đơn

  Kì cuối $II$: $0$ NST kép, $4$ NST đơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )