Câu 1: Số phần tử trong khai báo dưới đây là bao nhiêu? Var tuoi : array[12..80] of integer; * 2 điểm A. 80 B. 70 C. 69 D. 68 Câu 2: Khai báo mảng nào

Question

Câu 1: Số phần tử trong khai báo dưới đây là bao nhiêu? Var tuoi : array[12..80] of integer; *
2 điểm
A. 80
B. 70
C. 69
D. 68
Câu 2: Khai báo mảng nào là đúng trong các khai báo sau đây? *
2 điểm
A. var tuoi : array[1..15] of integer;
B. var tuoi : array[1.5..10.5] of integer;
C. var tuoi : array[1..15] of real;
D. var tuoi : array[1 … 15 ] of integer;
Câu 3: Cú pháp khai báo dãy số nào sau đây đúng nhất? *
2 điểm
A. Var < tên dãy số > : array [ < chỉ số cuối > .. < chỉ số đầu >] of < kiểu dữ liệu >;
B. Var < tên dãy số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối > ] of < kiểu dữ liệu >;
C. Var < tên dãy số > : array [ < chỉ số cuối > : < chỉ số đầu > ] of < kiểu dữ liệu >;
D. Var < tên dãy số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối >] for < kiểu dữ liệu >;
Câu 4: Để nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng A có 10 phần tử là số nguyên ta dùng lệnh nào sau đây? *
2 điểm
A. For i:=1 to 10 do Readln(A[i]);
B. For i:= 1 to 10 do Writeln(A[i]);
C. Dùng 10 lệnh Readln(A);
D. Cả (A), (B), (C) đều sai.
Câu 5: Để in giá trị phần tử thứ 20 của mảng một chiều A ra màn hình ta viết: *
2 điểm
A. Write(A[20]);
B. Write(A(20));
C. Readln(A[20]);
D. Write([20]);

in progress 0
Piper 1 năm 2021-08-17T17:16:11+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T17:17:56+00:00

  1.C

  2.A

  3.B

  4.A

  5.A

  0
  2021-08-17T17:17:57+00:00

  1C

  2A

  3B

  4A

  5A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )