Câu 1) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 12kg65g = … g là: A.1265 B. 12065 C. 10265 D.12650 Câu 2) Trong các số đo dưới đây số đo nào bé nhất? A.1

Question

Câu 1) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 12kg65g = … g là:
A.1265 B. 12065 C. 10265 D.12650
Câu 2) Trong các số đo dưới đây số đo nào bé nhất?
A.1512g B. 1kg5hg C.1,51kg
D. 4
1
1
kg
Câu 3)10234m 2 = …ha…m 2
A.102ha 34m 2 B.10ha234m 2 C.1ha 2340m 2 D. 1ha 234m 2
Câu 4)1,6 giờ = …phút
A. 96 B. 16 C.106 D.160
Câu 5)107 phút = …giờ…phút
A.1 giờ 7 phút B. 10 giờ 7 phút C.1 giờ 47 phút D. 1 giờ 17 phút
Câu 6: Phân số nào sau đây không thể viết thành phân số thập phân
A1/2 B.3/4 C. 3
8
D. 8/5
Câu 7:Chữ số 8 trong số 102,87 thuộc hàng nào ?
A.Phần đơn vị B.Phần mười C.Phần trăm
Câu 8: Hỗn số 5
3
7
viết dưới dạng số thập phân là:
A.7,35 B. 7,53 C. 7,06 D. 7,6
Câu 9: Một lớp học có 25 học sinh nam ,số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 10
em.Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh nam
A. 32% B. 37,5 % C.60% D.62,5%
Câu 10: 25% của 520 lớt là:
A.208 lớt B. 25 520 lớt C.130 lớt
Câu 11: 6 giờ 24 phút =…
A.6,24 giờ B.624 phút C.6,4 giờ
Câu12: Một hình tròn có chu vi là 18,84 dm thì diện tích của hình tròn đó là:
A.28,26 dm B.28,26 dm 2 C.56,52 dm 2
Câu 13: Cho 32 – 0,8 x y + 3,5 =27,5 y =?
A.1 B.5 C.7 D.10
Câu14: Trong số 123,465 nếu ta chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số thì chữ số 6
chỉ:
A.6 đơn vị B.6 phần mười C.6 phần trăm D.6 phần nghìn
Câu15: 4/ Một sợi dây dài 45,93 m. Hỏi 1/3 sợi dây đó dài bao nhiêu?
A.15,31 dm B. 1,531 m C. 25,31 cm D. 1531cm

in progress 0
Sadie 2 giờ 2021-10-17T02:22:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T02:24:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  C1:B

  C2:B

  C3:D

  C4:A

  C5:C

  C6:C

  C7:B

  C8:B

  C9:C

  C10:C

  C11:C

  C12:B

  C13:C

  C14:B

  C15:A

  Chúc bn học tốt

  Xin ctlhn

   

  0
  2021-10-17T02:24:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu `1-B`

  `12kg65g=12000+65=12065 (g)`

  Câu `2-B`

  `1515g;1kg5hg=1500g;1,51kg=1510g`

  Câu `3-D`

  `10234=1000+234=1ha234m^2`

  Câu `4-A`

  `1,6h=1,6xx60=96p`

  Câu `5-C`

  `107p=60+47=1h47p`

  Câu `6-C`

  `1/2=(1xx5)/(2xx5)=5/10; 3/4=(3xx25)/(4xx25)=75/100; 8/5=(8xx2)/(5xx2)=16/10`

  Câu `7-B`

  Sau dấu phẩy là phần mười

  Câu `8-B`

  Câu `9-C`

  Câu `10-C`

  Câu `11-C`

  Câu `12-B`

  Câu `13-C`

  Câu `14-B`

  Câu `15-A`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )