Câu 1. Tỉ lệ khối lượng của oxi và hiđro trong nước là 1 điểm A. 16 : 1. B. 1 : 6. C. 1 : 8. D. 8 : 1. Câu 2. Phần trăm về khối lượng của H và O trong

Question

Câu 1. Tỉ lệ khối lượng của oxi và hiđro trong nước là
1 điểm
A. 16 : 1.
B. 1 : 6.
C. 1 : 8.
D. 8 : 1.
Câu 2. Phần trăm về khối lượng của H và O trong nước lần lượt là
1 điểm
A. 50%, 50%.
B. 75%, 25%.
C. 89%, 11%.
D. 11%, 89%.
Câu 3. Trong 1 mol phân tử nước, thì số mol nguyên tử oxi là
1 điểm
A. 2 mol.
B. 1 mol.
C. 1,5 mol.
D. 0,5 mol.
Câu 4. Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước
1 điểm
A. K.
B. Cu.
C. Na.
D. Ba.
Câu 5. Tất cả các oxit trong dãy nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường
1 điểm
Hình ảnh không có chú thích
A. Dãy 1.
B. Dãy 2.
C. Dãy 3.
D. Dãy 4.
Câu 6. Dung dịch là hỗn hợp:
1 điểm
A. Của chất rắn trong chất lỏng.
B. Của chất khí trong chất lỏng.
C. Đồng nhất của dung môi và chất tan.
D. Đồng nhất của chất rắn và dung môi.
Câu 7. Muối ăn hoà tan trong nước, thì
1 điểm
A. Muối ăn là chất tan, nước là dung dịch, nước muối là dung môi.
B. Muối ăn là chất tan, nước là dung môi, nước muối là dung dịch.
C. Muối ăn là dung môi, nước là chất tan, nước muối là dung dịch.
D. Muối ăn là dung dịch, nước là chất tan, nước muối là dung môi.
Câu 8. Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:
1 điểm
A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.
B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic.
C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi.
D. Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi.
Câu 9. Hoà tan hoàn toàn một ít KOH và NaCl bằng nước, nhận xét đúng là:
1 điểm
A. Nước là chất tan.
B. KOH và NaCl là chất tan, nước là dung dịch.
C. KOH và NaCl là chất tan, nước là dung môi.
D. Nước là chất tan, KOH và NaCl là chất tan.
Câu 10. Điện phân nước (có pha axit) thu được 16,8 lít khí hiđro (đktc), khối lượng nước bị điện phân là
1 điểm
A. 13,5 gam.
B. 18 gam.
C. 6,75 gam.
D. 27 gam.

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-28T15:04:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:06:21+00:00

  Câu 1 D

  Câu 2 B

  Câu 3 D

  Câu 4 A

  Câu 5 C

  Câu 6 B

  Câu 7 C

  Câu 8 D

  Câu 9 B

  Câu 10 C

  Chúc bn hc tốt ạ =))

  Cho mk ctlhn nhá ( nếu đúng )

   

  0
  2021-10-28T15:06:27+00:00

  1) D

  2) D

  3) B

  4) B

  5) 

  6) D

  7) B

  8) A

  9) C

  10) A

  Vote mình 5* và hay nhất nhé <3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )