Câu 1: Tỉ số phần trăm của 14,5 và 29 Câu 2:Tìm một số,biết 15% của số đó là 75 Câu 3:Tổng hai số là 126,số nhỏ bằng 20% số lớn.Vậy hai số đó là: Câu

Question

Câu 1: Tỉ số phần trăm của 14,5 và 29
Câu 2:Tìm một số,biết 15% của số đó là 75
Câu 3:Tổng hai số là 126,số nhỏ bằng 20% số lớn.Vậy hai số đó là:
Câu 4:Một hình tam giác có đường đáy là 12,6dm,chiều cao bằng 1/2 đường đáy thì diện tích hình tam giác là:
Câu 5: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 1,8 hm.Biết chiều rộng bằng 1/4 chiều dài.Tính diện tích hình chữ nhật đó
Câu 6:
4987m2= dam2 m2
320060dam2= km2 m2
125600m2= hm2 dam2
1/5 tạ= kg

in progress 0
Everleigh 3 ngày 2021-12-06T17:58:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:00:29+00:00

  Câu 1 :                Giải 

      Tỉ số phần trăm của 14,5 và 29 là :

            14,5 : 29 = 0.5 

         0.5 = 50

                 Đáp số : 50

  Câu 2 :             Giải

      Số đó là :

            75 : 15 × 100 = 500

                  Đáp số : 500

  Câu 3 :           Giải

       Đổi 20% = 1/5

   Tổng số phần bằng nhau là : 

           1 + 5 = 6 (phần)

   Số lớn là :

            126 : 6 × 5 = 105

   Số bé là : 

            126 – 105 = 21

                 Đáp số : số lớn : 105

                               số bé : 21

  Câu 4 :            Giải

      Chiều cao hình tam giác là :

           12,6 : 2 = 6,3 (dm)

      Diện tích hình tam giác là :

          12,6 x 6,3 : 2 = 39,69 (dm²)

                Đáp số : 39,69 dm²

  Câu 5 :            Giải

      Chiều dài hình chữ nhật là :

           1,8 : (4 +1) x 4 = 1,44 (hm)

      Chiều rộng hình chữ nhật là :

          1,8 – 1,44 = 0,36 (hm)

      Diện tích hình chữ nhật đó là :

           1,44 x 0,36 = 0,5184 (hm²)

                 Đáp số : 0,5184 hm²

   Câu 6 :     

      4987m²= 49 dam² 87 m²

      320060dam²= 32 km² 6 m²

      125600m²= 1256 hm² 00 dam²  

      1/5 tạ = 2000 kg

                     Chúc bạn hok tốt !!! ????????????

  0
  2021-12-06T18:00:43+00:00

  Câu 1:

  Tỉ số phần trăm của 14,5 và 29 là:

  14,5:29=0,5=50%

  Câu 2:

  Số phải tìm là:

     75:15×100=500

            Đáp số:500

  Câu 3:

   Đổi 20%=1/5

  Tổng số phần = nhau là: 

         1+5=6(phần) 

  Số lớn là :

          126:6×5=105

  Số bé là:

          126-105=21

                  Đáp số:105

                              21

  Câu 4:

  Chiều cao hình tam giác là:

             12,6x$\frac{1}{2}$ =6,3(dm)

  Diện tích hình tam giác là:

              12,6×6,3:2=39,69(dm²)

                      Đáp số:39,69 dm²

  Câu 5:

  Chiều dài hình chữ nhật là:

              1,8:(4+1)x4=1,44(hm)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

              1,8-1,44=0,36(hm)

  Diện tích hình chữ nhật đó là:

              1,44×0,36=0,5184(hm²)

                       Đáp số:0,5184 hm²

  Câu 6:

  4987m²=49 dam²87 m²

  320060dam²=32 km²6m²

  125600m²=1250 hm²00dam²

  $\frac{1}{5}$ tạ=2000 kg

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!
  NO COPY#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )