Câu 1. Tính hợp lý a) 15.(-2).(-5).(-6) b) (-4).125.(-25).(-6).(-8) c) ) (-4) . 3 . (-125) . 25 . (-8) d) (-67) . (1- 301) – 301 . 67 e) (26 – 6) .

Question

Câu 1. Tính hợp lý
a) 15.(-2).(-5).(-6)
b) (-4).125.(-25).(-6).(-8)
c) ) (-4) . 3 . (-125) . 25 . (-8)
d) (-67) . (1- 301) – 301 . 67
e) (26 – 6) . (-4) + 31 . (- 7 – 13)
f) (-2)^3.13.125
g) 17.(38-5)-38.(17-1)
h) (-4).2.6.25.(-7).5
i) 21.35 – 25.21
Câu 2. Tìm x, biết
a) 10 – 2(4 – 3x) = -4
b) – 12 + 3(-x + 7) = -18
c) 24 : (3x – 2) = -3
d) 45x = -135
e) 3|x – 7| = 21
f) | x – 1| = 4
g) | x – 1| = 7 – (-2)
Bạn nào trả lời đúng mk sẽ tick cho!

in progress 0
Amara 1 năm 2021-10-06T14:57:03+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:58:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:a) 15.(-2).(-5).(-6)= 15. { [ (-2).(-5) ] .(-6) }

                                                                 = 15. (-60) 

                                                                 = -900

  b) (-4).125.(-25).(-6).(-8)= [ (-4). (-25) ] (125. (-8) .(-6)

  = 100. (-1000) .(-6)

  = -100000 . (-6)

  = 600000

  c) ) (-4) . 3 . (-125) . 25 . (-8)=[ (-4). 25] .[ (-125) . (-8)] .3

  = (-100) . 1000 . 3

  = -100000 . 3

  = -300000

  mik giúp bn 3 câu thui. dài lắm mik k lm hết đc mong bn thông cảm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )