Câu 1 Tính số nguyên tử nhôm có trong thanh nhôm nặng 3g Câu 2 Tính khối lượng thanh Magie có trong 5,02.10^22 nguyên tử Magie

Question

Câu 1 Tính số nguyên tử nhôm có trong thanh nhôm nặng 3g
Câu 2 Tính khối lượng thanh Magie có trong 5,02.10^22 nguyên tử Magie

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-11T17:01:27+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T17:02:40+00:00

  Câu 1:

  $n_{Al}=\frac{3}{27}=\frac{1}{9}(mol)$

  -Vì 1 mol có $6,023.10^{23}$ phân tử:

  ⇒Số nguyên tử nhôm là :$\frac{1}{9}.6,023.10^{23}≈6,69.10^{22} (phân tử)$

  Câu 2:

  -Vì 1 mol có $6,023.10^{23}$ phân tử:

  ⇒$n_{Mg}=\frac{5,02.10^{22}}{6,023.10^{23}}≈0,083 (mol)$ 

  $⇒m_{Mg}=0,083.24=1,992 (g)$

  ———————-Nguyễn Hoạt———————–

  0
  2021-09-11T17:03:13+00:00

  Câu 1:

  1 mol nguyên tử nguyên tố hóa học có `6.10^{23}` nguyên tử.

  Ta có: `N_{Al}=\frac{3}{27}≈0,1(mol)`

  `⇒` Số nguyên tử nhôm: `0,1×6.10^{23}=0,6.10^{23}`

  Vậy số nguyên tử nhôm có trong thanh nhôm nặng 3g là `0,6.10^{23}`

  Câu 2:

  (Đang nghĩ ????)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )