Câu 1 :Tính thể tích khí oxi thu được (đktc) khi nhiệt phân 15,8 gam KmnO4 với hiệu suất 85% (K = 39, Mn = 55, O = 16).

Question

Câu 1 :Tính thể tích khí oxi thu được (đktc) khi nhiệt phân 15,8 gam KmnO4 với hiệu
suất 85% (K = 39, Mn = 55, O = 16).

in progress 0
Kylie 4 ngày 2021-12-07T01:58:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:59:38+00:00

  $n_{KMnO_4}=15,8/158=0,1mol$

  $2KMnO_4\overset{t^o}\to K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

  Theo pt :

  $n_{O_2\ lt}=1/2.n_{KMnO_4}=1/2.0,1=0,05mol$

  $Vì\ H=85\%$

  $⇒n_{O_2\ tt}=0,05.85\%=0,0425mol$

  $⇒V_{O_2}=0,0425.22,4=0,952l$

   

  0
  2021-12-07T02:00:21+00:00

  2KMnO4 ==nhiệt độ ==> K2MnO4 + MnO2 + O2

   0,1…………………………………………………………………………0,05 (mol)

  Ta có: nKMnO4= 15,8/158= 0,1 (mol)

  ==> VO2 (lt)= 0,05×22,4= 1,12 (l)

  Vì hiệu suất phản ứng là 85%

  ==> VO2 (tt)= 1,12×85%=0,925 (l)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )