Câu 1: Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ tia Oy và Oz sao cho xOy =30 độ , xOz = 60 độ a. Trong 3 tia Ox,Oz,Oy . Tia nào nằm giữa 2 tia cò

Question

Câu 1: Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ tia Oy và Oz sao cho xOy =30 độ , xOz = 60 độ
a. Trong 3 tia Ox,Oz,Oy . Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại vì sao
b. So sánh xOy và yOz
c. Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?
d. Vẽ tia Ox` là tia đối của tia của tia Ox, Ot là tia phân giác của góc x`Oz. Tính tOy

in progress 0
Gabriella 3 giờ 2021-10-24T00:42:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:43:19+00:00

  `a,` Trên cùng nửa mp bờ chứa tia `Ox` có `∠xOy<∠xOz (30^0 <60^0)`

  `=>Oy` là tia nằm giữa `Ox,Oz(1)`

  `b,` Ta có: `Oy` là tia nằm giữa `Ox,Oz` nên:

  `=>∠xOy+∠yOz=∠xOz`

  `=>∠yOz=60^0-30^0=30^0`

  `=>∠xOy=∠yOz=30^0(2)`

  `c, (1)+(2)=>Oy` là tia phân giác của `∠xOz`

  `d,` Ta có: `∠x’Oz=∠x’Ox-∠zOx=180^0-60^0=120^0`

  Lại có `Ot` là tia phân giác của `∠zOx’` nên:

  `=>∠x’Ot=∠tOz=(120^0)/2=60^0`

  `=>∠x’Oz+∠zOy=120^0+30^0=150^0`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )