Câu 1. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng? 1. Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể. 2. Kiểu hình là tổ hợp toàn

Question

Câu 1. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
1. Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.
2. Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các gen của cơ thể.
3. Mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.
4. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền Aa ở F1 đã tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là 1A : 1a.
5. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền Aa ở F1 đã tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ không bằng nhau.
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 2. Quy luật phân li được Menđen phát hiện trên cơ sở thí nghiệm là gì?
A. Phép lai một cặp tính trạng. B. Phép lai nhiều cặp tính trạng.
C. Tạo dòng thuần chủng trước khi đem lai. D. Phép lai hai cặp tính trạng.
Câu 3. Kiểu gen nào dưới đây tạo ra một loại giao tử?
A. AA và aa. B. AA, Aa và aa. C. Aa và aa. D. AA và Aa.
Câu 4. Muốn tiến hành phép lai phân tích, người ta làm như thế nào?
A. Lai với cá thể đồng hợp lặn về tính trạng tương ứng.
B. Tự thụ phấn.
C. Lai với F1.
D. Lai với bố mẹ.
Câu 5. Phép lai nào dưới đây tạo ra con lai F1 có nhiều kiểu gen nhất?
A. P: AA x Aa. B. P: aa x aa. C. P: Aa x Aa. D. P: Aa x aa.
Câu 6. Nội dung của di truyền học là
A. nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.
B. nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế của hiện tượng di truyền.
C. nghiên cứu cơ sở vật chất, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.
D. nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền.
Câu 7. Phương pháp nghiên cứu độc đáo của Menđen là gì?
A. Phân tích thế hệ lai. B. Lai một cặp tính trạng.
C. Lai 2 cặp tính trạng. D. Lai phân tích.
Câu 8. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Theo định luật phân li của Menđen, khi lai giữa các cá thể khác nhau về … và …, thế hệ lại thứ … xuất hiện cả tính trạng của bố và mẹ theo tỉ lệ …”
A. Một cặp tính trạng tương phản; thuần chủng; nhất; 3 trội : 1 lặn.
B. Một cặp tính trạng tương phản; thuần chủng; hai; 3 trội : 1 lặn.
C. Hai cặp tính trạng; thuần chủng; hai; 3 trội : 1 lặn.
D. Một cặp tính trạng tương phản; thuần chủng; hai; xấp xỉ 3 trội : 1 lặn.
Câu 9. Menđen chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện phép lai vì
A. thuận tiện cho việc lai các cặp bố mẹ với nhau.
B. thuận tiện cho việc sử dụng toán thống kê để phân tích số liệu thu được.
C. thuận tiện cho việc chọn các dòng thuần chủng.
D. thuận tiện cho việc theo dõi sự di truyền của từng cặp tính trạng qua các thế hệ.
Câu 10. Để tránh sự phân li tính trạng diễn ra làm xuất hiện tính trạng xấu ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất của vật nuôi, cây trồng, người ta phải làm gì?
A. Kiểm tra độ thuần chủng của giống. B. Lai với bố mẹ.
C. Lai thuận nghịch. D. Lai với giống thuần chủng.
Câu 11. Đặc điểm nào của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen?
A. Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn cao. B. Tốc độ sinh trưởng nhanh.
C. Có hoa đơn tính. D. Sinh sản và phát triển mạnh.
Câu 12. Kết quả nào dưới đây xuất hiện ở sinh vật nhờ hiện tượng phân li độc lập của các cặp tính trạng?
A. Làm giảm sự xuất hiện số kiểu hình. B. Làm tăng sự xuất hiện số kiểu hình.
C. Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp. D. Làm giảm xuất hiện biến dị tổ hợp.
Câu 13. Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể được gọi là gì?
A. Tính trạng. B. Kiểu hình. C. Kiểu hình và kiểu gen. D. Kiểu gen.
Câu 14. Phép lai nào dưới đây được coi là lai phân tích?
A. P: Aa x Aa. B. P: Aa x aa. C. P: AA x Aa. D. P: AA x AA.
Câu 15. Phép lai nào sau đây cho biết kết quả ở con lai không đồng tính?
A. P:BB x BB. B. P: Bb x bb. C. P: bb x bb. D. P: BB x bb.
Câu 16. Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là gì?
A. Cơ thể được chọn lai đều mang các tính trội.
B. Con lai phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu.
C. Con lai phải luôn có hiên tượng đồng tính.
D. Bố mẹ phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu.
Câu 17. Nếu cho lai phân tích cơ thể mang tính trội thuần chủng thì kết quả về kiểu hình ở con lai phân tích như thế nào?
A. Có 3 kiểu hình. B. Có 4 kiểu hình. C. Có 2 kiểu hình. D. Chỉ có 1 kiểu hình.
Câu 18. Từ 2 alen B và b, sự tổ hợp của chúng tạo được bao nhiêu kiểu gen khác nhau?
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 19. Xét tính trạng màu sắc hoa:
A: hoa đỏ a: hoa trắng
Cho cây hoa đỏ ở thế hệ P tự thụ phấn, F1 xuất hiện cả hoa đỏ và hoa trắng.
Tỉ lệ kiểu gen ở F1 là:
A. 100% AA. B. 1 Aa : 1 aa. C. 1 AA : 1 Aa. D. 1 AA : 2 Aa : 1 aa.
Câu 20. Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào?
A. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử.
B. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp lại của chúng trong thụ tinh.
C. Sự tổ hợp lại của cặp nhân tố di truyền trong quá trình thụ tinh.
D. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình thụ tinh và sự tổ hợp lại của chúng trong quá trình phát sinh giao tử

in progress 0
Kylie 1 tháng 2021-08-04T19:58:11+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T19:59:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1.A

  2.A

  3.A

  4.A

  5.C

  6.D

  7.A

  8.B

  9.D

  10.A

  11.A

  12.C

  13.A

  14.B

  15.B

  16.B

  17.D

  18.C

  19.D

  20.B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )