Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB với A(1;-3;2), B(-1;5;4) A. x-4y-x-18=0 B. x-4y-z+18=0 C. x-

Question

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB với A(1;-3;2), B(-1;5;4)
A. x-4y-x-18=0
B. x-4y-z+18=0
C. x-4y-z-7=0
D. x-4y-z+7=0
Câu 2 : Môdun của số phức z = 4 – 3i bằng :
A. 5
B.25
C.1
D.7
Cần giải thích :

in progress 0
Hadley 5 tháng 2021-07-21T22:33:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:34:41+00:00

  Đáp án:

   1. D        2. A

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1 : 

  Trung điểm của   

  Mặt phẳng trung trực của  đi qua trung điểm  và nhận  làm VTPT nên có phương trình là:  

  z = 4 – 3i ⇒ I z I = √ 4² + (-3)² = 5 

   

  0
  2021-07-21T22:35:00+00:00

  Đáp án:

   1D

  2A

  Giải thích các bước giải:

    Câu 1 

   Đi qua I ( 0 ;  1 ; 3 )

          →

  Vtpt  AB ( -2 ; 8 ; 2 ) = -2( 1; -4 ; -1 )

  ⇒ Phương trình : 1(x-0)-4(y-1)-1(z-3)

                             = x-4y-z+7=0

  ⇒ Đáp án D

   Câu 2

  mođun |z|= √4²+(-3)² = 5

  ⇒ Đáp án A

  @nguyenthitra2003

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )