Câu 1: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng ? A. Var X:= 100; B. Var tb: real; C. Const X: integer; D. Var R=15; Câu 2: Sau 2 câu

Question

Câu 1: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng ?
A. Var X:= 100; B. Var tb: real; C. Const X: integer; D. Var R=15;
Câu 2: Sau 2 câu lệnh x:=5; x:=x+x; Giá trị của biến x là:
A. 15 B. 25 C. 10 D.5
“GIÚP MIK VS Ạ”

in progress 0
Remi 1 năm 2021-07-29T04:54:49+00:00 2 Answers 119 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:56:19+00:00

  Câu 1 :B

  Câu 2: C

  0
  2021-07-29T04:56:31+00:00

  1 chọn c

  2 chọn b

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )