Câu 1:Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1->n.Với n được nhập từ bàn phím. Câu 2:Viết chương trình tính tổng S=1+1/2+1/3+1/4+…+1/n.Với n đượ

Question

Câu 1:Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1->n.Với n được nhập từ bàn phím.
Câu 2:Viết chương trình tính tổng S=1+1/2+1/3+1/4+…+1/n.Với n được nhập từ bàn phím.
Câu 3:Viết chương trình tính tổng các số lẻ từ 1->n.Với n đc nhập từ bàn phím.
Câu 4:Viết chương trình tính tổng S=1+3+5+…+101.
Mik đang cần gấp.Tks❤

in progress 0
Brielle 5 tháng 2021-07-16T16:25:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:27:06+00:00

  C1:
  Uses Crt;
  Var i,n,tsc:longint;
  Begin
  Clrscr;
  Writeln(‘Nhap n = ‘); Readln(n);
  tsc:=0;
  For i:= 1 to n do If i mod 2 = 0 then tsc:=tsc+i;
  Writeln(‘Vay tong cac so chan tu 1 den ‘,n,’ do la: ‘,tsc);
  Readln
  End.

  C2
  Uses Crt;
  Var i,n; S:real;
  Begin
  Clrscr;
  Writeln(‘ Nhap n = ‘); Readln(n);
  For i:= 1 to n do s:=s+ 1/i;
  Writeln(‘Vay tong cac phan so do la: ‘,s);
  Readln
  End.
  C3:
  Uses Crt;
  Var i,n,tsl:longint;
  Begin
  Clrscr;
  Writeln(‘Nhap n = ‘); Readln(n);
  tsl:=0;
  For i:= 1 to n do If i mod 2<>0 then tsl:=tsl+i;
  Writeln(‘Vay tong cac so chan tu 1 den ‘,n,’ do la: ‘,tsl);
  Readln
  End.
  C4:
  Uses Crt;
  Var i,tsl:longint;
  Begin
  Clrscr;
  tsl:=1;
  For i:= 1 to 101 do If i mod 2 = 1 then tsl:=tsl+i;
  Writeln(‘Vay tong cac so chan tu 1 den 101 do la: ‘,tsl);
  Readln
  End.

  0
  2021-07-16T16:27:22+00:00

  Câu 1:

  uses crt;
  var n,i,s:longint;
  begin
        clrscr;
        write(‘Nhap n: ‘); readln(n);
        for i:=1 to n do if i mod 2=0 then inc(s,i);
        writeln(‘Tong: ‘,s);
        readln;
  end.

  Câu 2:

  uses crt;
  var n,i:longint;
        s:real;
  begin
        clrscr;
        write(‘Nhap n: ‘); readln(n);
        for i:=1 to n do s:=s+1/i;
        writeln(‘S=’,s:0:2);
        readln;
  end.

  Câu 3:

  uses crt;
  var n,i,s:longint;
  begin
        clrscr;
        write(‘Nhap n: ‘); readln(n);
        for i:=1 to n do if i mod 2=1 then inc(s,i);
        writeln(‘Tong: ‘,s);
        readln;
  end.

  Câu 4:

  uses crt;
  var n,i,s:longint;
  begin
        clrscr;
        for i:=1 to 101 do if i mod 2=1 then inc(s,i);
        writeln(‘Tong: ‘,s);
        readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )