Câu 1: viết công thức cấu tạo có thể có của một phân tử hợp chất hữu cơ C4H8, C5H10 Câu 2: cho 44,8 lít hỗn hợp gồm CH4 và C2H4 qua dung dịch brom ng

Question

Câu 1: viết công thức cấu tạo có thể có của một phân tử hợp chất hữu cơ
C4H8, C5H10
Câu 2: cho 44,8 lít hỗn hợp gồm CH4 và C2H4 qua dung dịch brom người ta thấy có 0,1 mol brom đã phản ứng . Tính % về các chất trong hỗn hợp đầu
Câu 4: Nhận biết H2, CH4, C2H4 bằng phương pháp hoá học

in progress 0
Adalynn 5 tháng 2021-07-30T21:54:30+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:56:02+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  CTCT\,:{C_4}{H_8}\\
  C{H_2} = CH – C{H_2} – C{H_3}\\
  C{H_3} – CH = CH – C{H_3}\\
  C{H_2} = C(C{H_3}) – C{H_3}\\
  CTCT:{C_5}{H_{10}}\\
  C{H_2} = CH – C{H_2} – C{H_2} – C{H_3}\\
  C{H_3} – CH = CH – C{H_2} – C{H_3}\\
  C{H_2} = C(C{H_3}) – C{H_2} – C{H_3}\\
  C{H_3} – C(C{H_3}) = CH – C{H_3}\\
  C{H_3} – C(C{H_3}) – CH = C{H_3}\\
  2)\\
  {C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\\
  {n_{{C_2}{H_4}}} = {n_{B{r_2}}} = 0,1mol\\
  \% {V_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{0,1 \times 22,4}}{{44,8}} \times 100\%  = 5\% \\
  \% {V_{C{H_4}}} = 100 – 5 = 95\% 
  \end{array}\)

  4)

  Cho 3 chất qua dung dịch Brom :

  -Mất màu dung dịch Brom :$C_2H_4$

  -Không tác dụng :$H_2$,$CH_4$

  Đốt 2 chất còn lại rồi cho sản phẩm đi qua dung dịch $Ca(OH)_2$ dư :

  -Xuất hiện kết tủa :$CH_4$

  -Không hiện tượng :$H_2$

  PTHH:

  \(\begin{array}{l}
  {C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\\
  C{H_4} + 2{O_2} \xrightarrow{t^0} C{O_2} + 2{H_2}O\\
  C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O\\
  2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O
  \end{array}\)

   

  0
  2021-07-30T21:56:08+00:00

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )