câu 1 : với giá trị nào của m thì các hàm số sau đồng biến hoặc nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của chúng. a, Y=m\x-2 b, Y=m+1\x giúp mình vs mấy

Question

câu 1 : với giá trị nào của m thì các hàm số sau đồng biến hoặc nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của chúng.
a, Y=m\x-2
b, Y=m+1\x
giúp mình vs mấy bạn !!!!

in progress 0
Ariana 27 phút 2021-09-14T01:58:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T02:00:14+00:00

  $\begin{array}{l}
  a)y = f\left( x \right) = \frac{m}{{x – 2}}\\
  Voi\,{x_1},{x_2}\,ta\,co:\\
  \frac{{f\left( {{x_1}} \right) – f\left( {{x_2}} \right)}}{{{x_1} – {x_2}}} = \frac{{\frac{m}{{{x_1} – 2}} – \frac{m}{{{x_2} – 2}}}}{{{x_1} – {x_2}}} = \frac{{m\left( {{x_2} – 2} \right) – m\left( {{x_1} – 2} \right)}}{{{x_1} – {x_2}}} = \frac{{m{x_2} – m{x_1}}}{{{x_1} – {x_2}}} = – m\\
  De\,hs\,dong\,bien\,tren\,TXD\,thi\,\frac{{f\left( {{x_1}} \right) – f\left( {{x_2}} \right)}}{{{x_1} – {x_2}}} > 0 \Leftrightarrow – m > 0 \Leftrightarrow m < 0\\ De\,hs\,nghich\,bien\,tren\,TXD\,thi\,\frac{{f\left( {{x_1}} \right) - f\left( {{x_2}} \right)}}{{{x_1} - {x_2}}} < 0 \Leftrightarrow - m < 0 \Leftrightarrow m > 0\\
  b)Tuong\,tu
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )