Câu 10 một vật có khối lượng m bằng 4kg đang ở trạng thái nghỉ được truyền một hợp lực F bằng 8N quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 5s đầu

Question

Câu 10 một vật có khối lượng m bằng 4kg đang ở trạng thái nghỉ được truyền một hợp lực F bằng 8N quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 5s đầu bằng
A 30m
B 25m
C 5m
D 50m

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-08-11T23:11:18+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T23:12:42+00:00

  một vật có khối lượng m bằng 4kg đang ở trạng thái nghỉ được truyền một hợp lực F bằng 8N quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 5s đầu bằng

  A 30m

  B 25m

  C 5m

  D 50m

  giải thích:

  ⇒ Dựa vào định luật II

  F = m . a => a = $\frac{F}{m}$ = 2 (m/$s^{2}$)

  Quãng đường vật đi được trong 5s đầu tiên là:

  ⇒ s = $\frac{1}{2}$ $at^{2}$ = $\frac{1}{2}$ . 2 . $5^{2}$ = 25 (m)

  #tamdan260908

   

  0
  2021-08-11T23:12:45+00:00

  Đáp án:

  B. 25m 

  Giải thích các bước giải:

  Gia tốc của vật là:

  $a = \dfrac{F}{m} = \dfrac{8}{4} = 2m/{s^2}$

  Quãng đường đi được trong 5s là:

  $s = \dfrac{1}{2}a{t^2} = \dfrac{1}{2}{.2.5^2} = 25m$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )