Câu 11: biết x.3/4 = 7/8 . Số x bằng A) 21/32 b) 7/3 c) 7/6 d) 1/8

Question

Câu 11: biết x.3/4 = 7/8 . Số x bằng
A) 21/32 b) 7/3 c) 7/6 d) 1/8

in progress 0
Rylee 2 tuần 2021-08-28T07:02:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:04:24+00:00

  Đáp án

  Câu `11:`

  Biết `x.(3)/4 = 7/8` . Số x bằng :

  `   A) 21/32 b) 7/3 c) 7/6 d) 1/8  `

  Giải

  `Ta  có : x . 3/4 = 7/8` 

  `⇔      x = 7/8 : 3/4`

  `⇔      x = 21/24`

  `x = 7/6`

   

  0
  2021-08-28T07:04:46+00:00

  Đáp án: C. 7/6

  Lời giải chi tiết:

  x. 3/4 = 7/8

       x   = 7/8 : 3/4

       x   = 7/8 x 4/3

       x   = 28/24 = 7/6 (Rút gọn cho 4)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )