Câu 11. Hãy chỉ ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong các phản ứng cho dưới đây: 1) 4H2 + Fe3O4 -> 3Fe + 4H2O

Question

Câu 11. Hãy chỉ ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong các phản ứng cho dưới đây:
1) 4H2 + Fe3O4 -> 3Fe + 4H2O 2) Na2O + H2O -> NaOH
3) 2H2 + O2 -> 2H2O 4) CO2 + 2Mg -> 2MgO + C
5) SO3 + H2O -> H2SO4 6) Fe + O2 -> Fe3O4
7) CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O
A. 1, 2, 4, 6 B. 3, 6 C. 1, 3, 4 D. 3, 4, 5, 6
Câu 12: Cho những oxit sau: CaO, SO2, Fe2O3, MgO, Na2O, N2O5, CO2, P2O5.
Dãy oxit nào tác dụng được với nước:
A. CaO, SO2, Fe2O3, N2O5 B. SO2, N2O5, CO2, P2O5
C. SO2, MgO, Na2O, N2O5 D. CO2, CaO, Fe2O3, MgO, P2O5

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-12-06T09:27:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:29:16+00:00

  Đáp án:

   Câu 11:C

  Câu 12:A

  Giải thích các bước giải:

  Câu 11: C (1,2,4)

  1) 4H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O

  Fe3+ xuống Fe0

  2) Na2O + H2O → NaOH

  Na2+ xuống Na+

  4) CO2 + 2Mg → 2MgO + C

  Mg0 lên Mg2+

  Câu 12

  0
  2021-12-06T09:29:36+00:00

  Câu 11

  Phản ứng có xảy ra oxi hóa là:

  3) 2H2 + O2 -> 2H2O

  6) Fe + O2 -> Fe3O4

  Câu 12

  A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )