Câu 11: Viết 1 chương trình thực hiện các yêu cầu sau: a/ Nhập vào n số học sinh trong lớp từ bàn phím.(1,0 điểm) b/ Nhập điểm Toán và điểm Ngư

Question

Câu 11: Viết 1 chương trình thực hiện các yêu cầu sau:
a/ Nhập vào n số học sinh trong lớp từ bàn phím.(1,0 điểm)
b/ Nhập điểm Toán và điểm Ngữ văn của của các bạn học sinh.(2,0 điểm)
c/ In ra màn hình điểm trung bình của từng học sinh.(tb=(toan+nguvan) /2)(1,0 điểm)
giúp mk vs các bạn giỏi tin ơi

in progress 0
Maya 2 tuần 2021-07-12T10:07:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:09:12+00:00

  uses crt;
  var a,b,tb: array[1..100] of real;
  i,n: integer;
  begin
  write (‘nhap n: ‘);   readln (n);
  for i:=1 to n do
  begin

  write (‘nhap diem van cua hoc sinh thu ‘,i,’: ‘);  readln (a[i]);
  write (‘nhap diem toan cua hoc sinh thu ‘,i,’: ‘);  readln (b[i]);
  tb[i]:=(a[i]+b[i])/2;
  end;
  writeln (‘diem trung binh cua cac hoc sinh: ‘);
  for i:=1 to n do
  begin
  write (tb[i]:3);
  writeln;
  end;
  readln;
  end.

  0
  2021-07-12T10:09:12+00:00

  uses crt;

  var a,b,c: array[1..100] of real;

  i,n: byte;

  begin

  clrscr;

  write (‘nhap so luong hoc sinh: ‘);   readln (n);

  for i:=1 to n do

  begin

  clrscr;

  write (‘nhap diem toan cua hoc sinh thu ‘,i,’: ‘);  readln (a[i]);

  write (‘nhap diem van cua hoc sinh thu ‘,i,’: ‘);  readln (b[i]);

  c[i]:=(a[i]+b[i])/2;

  end;

  clrscr;

  writeln (‘diem trung binh cua cac hoc sinh: ‘);

  for i:=1 to n do

  begin

  write (‘diem trung binh cua hoc sinh thu ‘,i,’: ‘,c[i]);

  writeln;

  end;

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )