Câu 12. Những thành tựu về kinh tế – xã hội của nước ta đạt được trong 15 năm (1986 – 2000) thực hiện đường lối đổi mới có ý nghĩa như thế nào? A. Tạo

Question

Câu 12. Những thành tựu về kinh tế – xã hội của nước ta đạt được trong 15 năm (1986 – 2000) thực hiện đường lối đổi mới có ý nghĩa như thế nào?
A. Tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc.
B, Hàng hoá trên thị trường dồi dào, lưu thông thuận lợi, đời sống vật chất và
tỉnh thần của nhân dân được cải thiện một bước,
C. Hệ thống chính trị đổi mới theo hướng phát huy dân chủ nội bộ và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường quyền lực của các cơ quan dân cử,
D. Tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân.
Câu 13. Công cuộc đổi mới ở nước ta giai đoạn 1986 1990 còn có những hạn chế nào sau đây về kinh tế – xã hội?
A, Kinh tế còn mất cân đối, lao động thiểu việc làm tăng.
B. Kinh tế còn mất cân đối, lạm phát cao,
C. Kinh tế còn mất cân đối , một số lĩnh vực văn hoá xuống cấp.
D, Kinh tế còn mất cân đối, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Câu 14, Những thành tựu đạt được bước đầu của công cuộc đổi mới ở nưc từ ghét đoạn 1986 1990 chứng tỏ điều gì?
A. Đường lối đổi mới phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân
B. Nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị có một số đổi mới.
C. Quan hệ đối ngoại của ta được mở rộng, phải thể bị bao vây.
D: Đường lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới là phù hợp.
Câu 15. Chủ trương đổi mới về kinh tế được Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đề ra là gì?
A. Phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển nông nghiệp.
B. Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
C. Phát triển công – nông nghiệp, thủ công nghiệp theo hướng hàng hoá.
D. Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước.
Câu 16. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1991 – 1995), nước ta đạt được thành tựu g trong lĩnh vực tài chính?
A. Lạm phát được kiểm chế,
B. Đồng tiền Việt Nam có vị trí hơn trên thị trường thế giới,
C. Nạn lạm phát từng bước được đẩy lùi, tỉ lệ thiếu hụt ngân sách được kiềm chế
D. Lạm phát được đẩy lùi, thiếu hụt ngân sách được kiềm chế.
Câu 17. Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước là bởi những lí do nào ?
A. Đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, tình hình thế giới có nhiều thuận lợi
B. Tình hình trong nước có nhiều thuận lợi, Đảng đổi mới để nắm bắt thời cơ
C. Đất nước đang trên đà phát triển và được sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghi
D. Để khắc phục sai lầm, đưa đất nước thoát ra khỏi khung hoàng và đầy nghiN cách mạng xã hội chủ nghĩa.

in progress 0
Kinsley 4 tuần 2021-07-09T22:43:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:44:47+00:00

  Vote cho mk 5* chọn câu trả lời hay nhất,chúc bạn hok tốt!!!!

  #nguồn:nguyenthanhthao29926

  Câu 12. Những thành tựu về kinh tế – xã hội của nước ta đạt được trong 15 năm (1986 – 2000) thực hiện đường lối đổi mới có ý nghĩa như thế nào?

  A. Tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc.

  B, Hàng hoá trên thị trường dồi dào, lưu thông thuận lợi, đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân được cải thiện một bước,

  C. Hệ thống chính trị đổi mới theo hướng phát huy dân chủ nội bộ và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường quyền lực của các cơ quan dân cử,

  D. Tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân.

  Câu 13. Công cuộc đổi mới ở nước ta giai đoạn 1986 1990 còn có những hạn chế nào sau đây về kinh tế – xã hội?

  A, Kinh tế còn mất cân đối, lao động thiểu việc làm tăng.

  B. Kinh tế còn mất cân đối, lạm phát cao,

  C. Kinh tế còn mất cân đối , một số lĩnh vực văn hoá xuống cấp.

  D, Kinh tế còn mất cân đối, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

  Câu 14, Những thành tựu đạt được bước đầu của công cuộc đổi mới ở nưc từ ghét đoạn 1986 1990 chứng tỏ điều gì?

  A. Đường lối đổi mới phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân

  B. Nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị có một số đổi mới.

  C. Quan hệ đối ngoại của ta được mở rộng, phải thể bị bao vây.

  D: Đường lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới là phù hợp.

  Câu 15. Chủ trương đổi mới về kinh tế được Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đề ra là gì?

  A. Phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển nông nghiệp

  B. Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

  C. Phát triển công – nông nghiệp, thủ công nghiệp theo hướng hàng hoá.

  D. Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước.

  Câu 16. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1991 – 1995), nước ta đạt được thành tựu g trong lĩnh vực tài chính?

  A. Lạm phát được kiểm chế,

  B. Đồng tiền Việt Nam có vị trí hơn trên thị trường thế giới,

  C. Nạn lạm phát từng bước được đẩy lùi, tỉ lệ thiếu hụt ngân sách được kiềm chế

  D. Lạm phát được đẩy lùi, thiếu hụt ngân sách được kiềm chế.

  Câu 17. Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước là bởi những lí do nào ?

  A. Đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, tình hình thế giới có nhiều thuận lợi

  B. Tình hình trong nước có nhiều thuận lợi, Đảng đổi mới để nắm bắt thời cơ

  C. Đất nước đang trên đà phát triển và được sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghi

  D. Để khắc phục sai lầm, đưa đất nước thoát ra khỏi khung hoàng và đầy nghiN cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  0
  2021-07-09T22:45:11+00:00

  ` 12`: `D`
  `13` : `D`
  `14` : `A`

  Những thành tựu, ưu điểm, tiến bộ đạt được trong công cuộc đổi mới chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp.
  `15` : `D`

  Chủ trương đổi mới kinh tế của Đảng được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) là: Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.

  `16`: `B`

  `17` : `D`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )