Câu 128. Cho 6,72 lít clo (đktc) tác dụng với 16,8 gam Fe nung nóng rồi lấy chất rắn thu được hoà vào nước và khuấy đều thì khối lượng muối trong dung

Question

Câu 128. Cho 6,72 lít clo (đktc) tác dụng với 16,8 gam Fe nung nóng rồi lấy chất rắn thu được hoà vào nước và khuấy đều thì khối lượng muối trong dung dịch thu được là
A. 38,10 gam. B. 48,75 gam. C. 32,50 gam. D. 25,40 gam.
Câu 129. Cho 9,14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu bằng dung dịch HCl dư thu được 7,84 lít khí (đktc), dung dịch X và 2,54 gam chất rắn Y. Khối lượng muối trong X là
A. 32,15 gam. B. 31,45 gam. C. 33,25 gam. D. 30,35gam.
Câu 130. Hoà tan hoàn toàn 10,05 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hoá trị II và III vào dung dịch HCl thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Khối lượng muối trong A là
A. 10,38gam. B. 20,66gam. C. 30,99gam. D. 9,32gam.

in progress 0
Maria 1 năm 2021-08-07T18:27:28+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:28:42+00:00

  Đáp án:

  Câu 128: C

  Câu 129: B

  Câu 130: A 

  Giải thích các bước giải:

  Câu 128:

  $nCl_{2}=\frac{6,72}{22,4}=0,3mol$

  $nFe=\frac{16,8}{56}=0,3mol$

  Phương trình hóa học: 

  $2Fe+3Cl_{2} \to 2FeCl_{3}$

  $nFeCl_{3}=nCl_{2}.\frac{2}{3}=0,2mol$

  \(\to mFeCl_{3}=0,2.162,5=32,5\)

  Câu 129:

  $nH_{2}=\frac{7,84}{22,4}=0,35mol$

  \(\to nCl=nHCl=2nH_{2}=2.0,35=0,7mol\)

  Khối lượng kim loại: $m=9,14-2,54=6,6g$

  Khối lượng muối trong $X$ là: $m=mCl+m(KL)$

  \(\to m=0,7.35,5+6,6=31,45g\)

  Câu 130:

  $nCO_{2}=\frac{0,672}{22,4}=0,03mol$

  \(\to nHCl=2nCO_{2}=nCl=2.0,03=0,06mol\)

  $nCO_{3}=nCO_{2}=0,03mol$

  Khối lượng kim loại: $m=10,05-0,03.60=8,25g$

  Khối lượng muối trong $A$ là: $8,25+0,06.35,5=10,38g$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )