Câu 13: Cho 12,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 700 ml dung dịch CuSO4 1M đến khi phán ứng hoàn toàn, thu được đung dịch Z và 38,4 gam chất r

Question

Câu 13: Cho 12,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 700 ml dung dịch CuSO4 1M đến khi phán
ứng hoàn toàn, thu được đung dịch Z và 38,4 gam chất rắn T. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp
X là:
A. 57,143%. R 42,857%.
C. 64,286%. D. 35,714%.

in progress 0
Clara 4 tháng 2021-07-28T16:11:22+00:00 1 Answers 350 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:12:46+00:00

  Đáp án: B. 42,857%

   

  Giải thích các bước giải:

   nCuSO4 = 0,7.1 = 0,7 mol ⇒nCu (CuSO4) = 0,7 mol; Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn, giả sử d.d Cu2+ pả ứng hết: 

  Trong rắn T có mCu = 0,7,64 =44,8 g < 38,4 g⇒ Vô lý; Vậy hỗn hơp X phản ứng hết; d.d CuSO4 dư

  ⇒ nCu sinh ra = 38,4: 64 = 0,6 mol

  Đặt nMg = a mol ⇒ mMg =24 g; nAl =b mol ⇒mAl = 27 g

  ⇒24a + 27b = 12,6 (*)

  PT:   Mg + Cu2+  → Mg2+  + Cu

       a mol →                              a mol

     2Al +  3Cu2+    → 2Al3+   +  3Cu

     b mol →                                   1,5b mol

  ⇒∑nCu = a + 1,5b = 0,6 (**)

  Từ (*) và (**) có a = 0,3 mol; b = 0,2 mol ⇒mAl = 0,2.27 = 5,4 g ⇒%mAl = 5,4: 126.100% = 42,857%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )