Câu 16: Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp gồm: A. vốn của chủ doanh nghiệp, vốn của các thành viên, vốn vay ngân hàng hoặc nguồn trợ cấp xã hội. B. vố

Question

Câu 16: Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp gồm:
A. vốn của chủ doanh nghiệp, vốn của các thành viên, vốn vay ngân hàng hoặc nguồn trợ cấp xã
hội.
B. vốn của chủ doanh nghiệp, vốn của các thành viên, vốn vay, vốn của nhà cung ứng.
C. vốn của các thành viên, vốn vay, vốn của nhà cung ứng, vốn trợ cấp của ngân sách nhà nước.
D. vốn của chủ doanh nghiệp, vốn vay, vốn của nhà cung ứng, vốn trợ cấp của ngân sách nhà
nước.
Câu 17: Có hai đặc trưng cơ bản của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp là
A. tính tập trung và tính chuyên hóa.
B. tính thứ bậc và tính chuyên hóa.
C. tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa.
D. tính chuyên hóa và tính tiêu chuẩn hóa.
Câu 18: Tiêu chí giúp đánh giá hiệu quả quản lí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là
Trang 3/4 – Mã đề 001
A. doanh thu và thị phần. B. lợi nhuận.
C. mức giảm chi phí. D. tỉ lệ sinh lời.
Câu 19: Trong các nhận định sau, nhận định nào là đặc điểm của công ti TNHH?
1. Được phát hành cổ phiếu.
2. Số lượng thành viên ít nhất từ 2 người.
3. Vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần.
4. Việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên được thực hiện tự do.
A. 2; 4. B. 1;3. C. 2;3. D. 1; 4.
Câu 20: Thị trường dịch vụ bao gồm:
A. Du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông.
B. Du lịch, vận tải, hàng nông sản.
C. Du lịch, vật liệu xây dựng, hàng nông sản.
D. Du lịch, vật liệu xây dựng, bưu chính viễn thông.

in progress 0
Natalia 4 tuần 2021-07-11T01:08:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:09:40+00:00

  Trả lời:

  Câu 16: B

  Câu 17: C

  Câu 18: C

  Câu 19:C

  Câu 20:A

  0
  2021-07-11T01:09:44+00:00

  Câu 16. B

  – Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp gồm: Vốn của chủ doanh nghiệp, Vốn do các thành viên đóng góp, Vốn vay, Vốn của nhà cung ứng cho doanh nghiệp

  Câu 17. C

  – Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có 2 đặc trưng cơ bản, đó là tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa

  Câu 18. C

  – Mức giảm chi phí là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

  Câu 19. C

  Câu 20. A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )