Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung

Question

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch KOH dư. Sau thí nghiệm, khối lượng bình (1) tăng 1,8 gam, khối lượng bình (2) tăng 6,6 gam. Tỉ khối của X đối với hiđro là 44. Xác định công thức của phân tử X.
A. C2H4O B. C5H12O C. C4H8O2 D. C3H4O3.

in progress 0
Melanie 2 ngày 2021-12-07T23:52:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:53:43+00:00

  Đáp án: D

   

  Giải thích các bước giải:

  khối lượng bình (1) tăng 1,8 gam → mH2O = 1,8g →nH2O = 0,1 mol →nH = 0,2 mol → mH = 0,2g

  khối lượng bình (2) tăng 6,6 gam → mCO2 = 6,6g →nCO2 = 0,15 mol → nC = 0,15 mol → mC= 1,8g

  mX = mH + mC + mO → mO = 4,4 – 0,2 – 1,8 = 2,4g → nO = 0,15 mol

  CTTQ của X là CxHyOz

  →x:y:z= 0,15:0,2:0,15 = 3:4:3

  Mà M(X) = 88

  ⇒ X là C3H4O3

  0
  2021-12-07T23:54:06+00:00

  Đáp án:D

   Giải thích các bước giải:

  mX = mH + mC + mO → mO = 4,4 – 0,2 – 1,8 = 2,4g → nO = 0,15 mol

  CTTQ của X là CxHyOz

  →x:y:z= 0,15:0,2:0,15 = 3:4:3

  Mà M(X) = 88

  ⇒ X là C3H4O3

  Sai thì thông cảm.

  Chúc bạn học tốt nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )