Câu 17:Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng A. hút electron của nguyên tử đó khi tạo liên kết hóa học. B. nhường electron của nguyên tử

Question

Câu 17:Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng
A. hút electron của nguyên tử đó khi tạo liên kết hóa học.
B. nhường electron của nguyên tử đó khi tạo liên kết hóa học.
C. nhận electron của nguyên tử đó trong phản ứng hóa học.
D. hút electron của nguyên tử đó trong phân tử đơn chất.
Câu 18:Nguyên tố phi kim R tạo hợp chất khí hidro là HR. R thuộc nhóm
A. VIIA. B. VIIB. C. IA. D. IIIA.
Câu 19:Nguyên tố phi kim S ở nhóm VIA, oxit cao nhất và hợp chất khí với Hidro có công thức hóa học lần lượt là A. SO3; H2S. B. S2O6; H2S. C. SO3; SH6; D. S2O6; SH6.
Câu 20: Các nguyên tố hoá học trong một nhóm A có tính chất hoá học giống nhau vì
A. nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng như nhau.
B. tạo thành các oxit có công thức giống nhau.
C. có hoá trị như nhau. D. tạo thành các nhóm tự nhiên của các nguyên tố.
Câu 21:Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong nhóm VIIIA (trừ He) là
A. ns2np4. B. ns2np5. C. ns2np6. D. ns2np8.
Câu 22:Các phát biểu về nguyên tố nhóm IA (trừ H) như sau:
1/ Còn gọi là nhóm kim loại kiềm.
2/ Có 1 electron hoá trị.
3/ Dễ nhường 1 electron. Những câu phát biểu đúng là:
A. 1 và 3. B. 1, 2 và 3. C. 2 và 3. D. 1 và 2.
Câu 23: Tìm câu nhận xét SAI về nguyên tố lưu huỳnh (Z = 16)
A. Hợp chất khí với H là H2S. B. Hiđroxit (tương ứng với hóa trị cao nhất) là H2SO3.
C. Là một phi kim. D. Oxit cao nhất SO3.
Câu 24:Cho các nhận xét sau:
(1) Các nguyên tử của nguyên tố nhóm VIIA dễ nhận thêm 1 electron khi tham gia phản ứng hóa học.
(2) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử của nguyên tố khí hiếm luôn luôn là ns2np6.
(3) Các nguyên tố kim loại kiềm chỉ có hóa trị I trong các hợp chất.
(4) Oxit cao nhất của lưu huỳnh (Z = 16) là SO2.
(5) Nguyên tố flo có độ âm điện lớn nhất, có tính phi kim mạnh nhất.
Các nhận xét đúng gồm:
A. (1); (3); (4). B. (2); (3); (5). C. (1); (3); (5). D. (2); (4); (5).
Câu 25:Phần trăm (%) khối lượng của nguyên tố oxi trong hợp chất lưu huỳnh trioxit (SO3) là (S = 32, O = 16) A. 40%. B. 50%. C. 60%. D. 80%.
Câu 26:Khối lượng phân tử một oxit cao nhất của một nguyên tố ở nhóm IIIA là 102. Vậy nguyên tố đó là: A.Al (27). B.B (11). C.Fe (56). D. Cr (52).
Câu 27:Nguyên tố R ở nhóm VA, trong hợp chất oxit cao nhất % khối lượng của oxi bằng 34,8%. R là
A. As (75). B. N (14). C. P (31). D. Sb (122).
Câu 28:Nguyên tố R có oxit cao nhất là RO3. R tạo hợp chất khí với hidro có tỉ khối so với khí oxi bằng 1,0625. R là.
A. S (32). B. Se (79). C. Te (128). D. O (16).
Câu 29: Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố có công thức tổng quát là RH4, oxit cao nhất của nguyên tố này chứa 53,3% oxi về khối lượng. Nguyên tố đó là
A. C (M = 12). B. Sn (M = 119). C. Pb (M = 207). D. Si (M = 28).
Câu 30: 4,6 gam một kim loại kiềm M phản ứng tối đa với 2,24 lít khí Cl2 (đktc). M là
A. Na (23). B. K (39). C. Li (7). D. Rb (85).

in progress 0
Lydia 4 tuần 2021-08-16T16:33:12+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:34:31+00:00

  Đáp án:

  $17. A$

  $18. A$

  $19. A$

  $20. A$

  $21. C$

  $22. B$

  $23. B$

  $24. C$

  $25. C$

  $26. A$

  $27. A$

  $28. A$

  $29. D$

  $30. A$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )