câu 17: hoàn thành sơ đồ phản ứng sau, ghi rõ điều kiện nếu có a. CH4 (1)→ C2H2 (2)→ CH3CHO (3)→ C2H5OH (4)→ CH3COOC2H5 b. C2H6 (1)→ C2H4 (2)→ C2H5OH

Question

câu 17: hoàn thành sơ đồ phản ứng sau, ghi rõ điều kiện nếu có
a. CH4 (1)→ C2H2 (2)→ CH3CHO (3)→ C2H5OH (4)→ CH3COOC2H5
b. C2H6 (1)→ C2H4 (2)→ C2H5OH (3)→ CH3COOH (4)→CH3COOC2H5
Câu 12: xác định sản phẩm chính khi đun nóng butan-1-ol với H2SO4 đặc ở 170oC

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-01T11:45:19+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:46:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 17 :

  a.

  $(1)2CH_4 \xrightarrow{t^o,lln} C_2H_2 + 3H_2$

  $(2)C_2H_2 + H_2O \xrightarrow{t^o,xt} CH_3CHO$

  $(3)CH_3CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,t^o} C_2H_5OH$

  $(4)C_2H_5OH + CH_3COOH ⇄ CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

  b.

  $(1) C_2H_6 \xrightarrow{t^o,xt} C_2H_4 + H_2$

  $(2) C_2H_4 + H_2O \xrightarrow{t^o,xt} C_2H_5OH$

  $(3) C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow{xt} CH_3COOH + H_2O$

  $(4) CH_3COOH + C_2H_5OH ⇄ CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

  Câu 12 :

  $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3 \xrightarrow{170^o,xt} CH_3-CH=CH-CH_3 + H_2O$

  Sản phẩm chính : $CH_3-CH=CH-CH_3$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )