Câu 18: Cho đoạn chương trình sau: S:=10; x:=0,5; While >=6,2 do S:=S-x; Hãy cho biết giá trị của S sau đoạn chương trình trên: A. 5

Question

Câu 18: Cho đoạn chương trình sau:
S:=10; x:=0,5;
While >=6,2 do
S:=S-x;
Hãy cho biết giá trị của S sau đoạn chương trình trên:
A. 5 B. 4 C.6 D.7

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-07-12T16:13:57+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:15:05+00:00

  VL1 (TM): s=9.5

  VL2 (TM): s=9

  VL3 (TM): s=8.5

  VL4 (TM): s=8

  VL5 (TM): s=7.5

  VL6 (TM): s=7

  VL7 (TM): s=6.5

  VL8 (KTM): s=6

  $\to C$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )