Câu 18. Tại sao trong giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới (1986 1990), ĐẢng ta chủ trương thực hiện Ba chương trình kinh tế lớn: lương thực thực phẩm h

Question

Câu 18. Tại sao trong giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới (1986 1990), ĐẢng ta chủ trương thực hiện Ba chương trình kinh tế lớn: lương thực thực phẩm hàng tiêu dùng và xuất khẩu?
A. Để giải quyết nhu cầu về luong thực – thực phẩm hàng tiêu dùng chonhân dân.
B. Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lương thựcthực phẩm hàng hiệu hàng tiêu dùng
C. Để giải quyết nhu cầu về thu tihập về việc làm cho người lao động.
D. Để tận dụng lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực.
Câu 19. Điểm khác biệt cơ bản giữa tiển kinh tế nước ta trước và sau thời điểm đổi mới là gì?
A. Chuyển từ tiền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường.
B. Chuyển từ nền kinh tế thị trường sang nển kinh tế tập trung bao cấp.
C. Xoá bỏ nền kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành nền kinh tế mới,
D. Xoá bỏ nền kinh tế thị trường, hình thành nền kinh tế mới, Câu 20. Nguyên nhân quyết định lảng viên thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta la
A. sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối đúng đắn, sáng tạo,
B. tinh thần đoàn kết, lao động, cần cù của nhân dân Việt Nam.
C. hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, sự giúp đỡ to lớn của bạn bè thế giới,
D. tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân ba nước Đông Dương
Câu 21. Yếu tố quyết định nhất dẫn đến sự thành công trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới ở nước ta là
A. đổi mới kinh tế – chính trị,
B, đổi mới về văn hoá – xã hội.
C. đổi mới về tư duy, nhất là tư duy về kinh tế,
D, đổi mới về chính sách đối ngoại. Câu 22. Một trong những bài học kinh nghiệm cơ bản được Đảng ta rút ra trong thời kì đầu đổi mới là
A, huy động cả hệ thống chính trị vào công cuộc đổi mới.
B, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước trong khu vực.
C. duy trì môi trường hoà bình để xây dựng đất nước,
D, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại hoà bình.
Câu 23. Một trong những nhân tố cơ bản nhất quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay là
A. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
C. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
D. không ngừng củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

in progress 0
Parker 4 tuần 2021-07-09T22:51:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:52:37+00:00

  23a 22a 21c 20a 19a 18a

  0
  2021-07-09T22:52:44+00:00

  18.A Để giải quyết nhu cầu về luong thực – thực phẩm hàng tiêu dùng cho nhân dân.

  19. A. Chuyển từ tiền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường.

  20.A. sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối đúng đắn, sáng tạo

  21. C. đổi mới về tư duy, nhất là tư duy về kinh tế.

  22.A. huy động cả hệ thống chính trị vào công cuộc đổi mới.

  23.A. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )