Câu 19. Bài tập về tỉ khối của chất khí. Bài 1. Tính tỉ khối của các khí sau so với khí nitơ: H2S, O2, H2, CO2. Bài 2. Tính tỉ khối của các khí sau so

Question

Câu 19. Bài tập về tỉ khối của chất khí.
Bài 1. Tính tỉ khối của các khí sau so với khí nitơ: H2S, O2, H2, CO2.
Bài 2. Tính tỉ khối của các khí sau so với không khí: CH4, C2H4, C2H2, C4H10.
Bài 3. Tính khối lượng mol của các khí sau biết các khí này có tỉ khối đối với khí O2 lần lượt là: 1,375; 0,0625; 2; 4,4375.
í lần lượt là: 2,207; 1,172; 1,517.

in progress 0
Margaret 2 tuần 2021-07-11T14:02:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:03:59+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  {d_{{H_2}S/{N_2}}} = \dfrac{{{M_{{H_2}S}}}}{{{M_{{N_2}}}}} = \dfrac{{34}}{{28}} = 1,214\\
  {d_{{O_2}/{N_2}}} = \dfrac{{{M_{{O_2}}}}}{{{M_{{N_2}}}}} = \dfrac{{32}}{{28}} = 1,14\\
  {d_{{H_2}/{N_2}}} = \dfrac{{{M_{{H_2}}}}}{{{M_{{N_2}}}}} = \dfrac{2}{{28}} = \frac{1}{{14}}\\
  {d_{C{O_2}/{N_2}}} = \dfrac{{{M_{C{O_2}}}}}{{{M_{{N_2}}}}} = \dfrac{{44}}{{28}} = 1,57\\
  2)\\
  {d_{C{H_4}/kk}} = \dfrac{{16}}{{29}} = 0,55\\
  {d_{{C_2}{H_4}/kk}} = \dfrac{{28}}{{29}} = 0,9655\\
  {d_{{C_2}{H_2}/kk}} = \dfrac{{26}}{{29}} = 0,897\\
  {d_{{C_4}{H_{10}}/kk}} = \dfrac{{58}}{{29}} = 2\\
  3)\\
  {M_X} = 1,375{M_{{O_2}}} = 1,375 \times 32 = 44dvC\\
  {M_Y} = 0,0625{M_{{O_2}}} = 0,0625 \times 32 = 2dvC\\
  {M_Z} = 2{M_{{O_2}}} = 2 \times 32 = 64dvC\\
  {M_A} = 4,4375{M_{{O_2}}} = 4,4375 \times 32 = 142dvC
  \end{array}\)

   

  0
  2021-07-11T14:04:28+00:00

  Ok

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )