câu 1a/ x mũ 2 (x-3)-x(x mũ 2+7)+3x mũ2 +6=5 b/3x(x+6)-x(3x-3-2x+4 câu 2 a/5x(x-3)+4x(x mũ 2-3x+2) b/6x(y-3)-3y(2x+7)-6x+6

Question

câu 1a/ x mũ 2 (x-3)-x(x mũ 2+7)+3x mũ2 +6=5
b/3x(x+6)-x(3x-3-2x+4
câu 2 a/5x(x-3)+4x(x mũ 2-3x+2)
b/6x(y-3)-3y(2x+7)-6x+6

in progress 0
Madeline 4 tháng 2021-08-02T11:09:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:10:17+00:00

   Câu 1:        

        a,   $x^{2}$ ($x^{3}$) – $x^{}$ ($x^{2}$ + 7) +3$x^{2}$ + 6 =5

  <=>    $x^{3}$ – 3$x^{3}$ – $x^{3}$ – 7$x^{}$  + 3$x^{2}$  + 6 = 5

  <=>    ($x^{3}$ – $x^{3}$) + (-3$x^{2}$ + $x^{2}$) – 7$x^{}$ + 6 =5

  <=>                   0              + 0                                  – 7$x^{}$ + 6 =5

  <=>                    – 7$x^{}$ + 6 =5

  <=>                    – 7$x^{}$ =11

  <=>                        $x^{}$ = $\frac{1}{7}$ 

          

        b,   3$x^{}$ ($x^{}$ +6) – $x^{}$ ( 3$x^{}$ – 3 ) – 2$x^{}$ + 4

     = 3$x^{2}$ + 18$x^{}$ – 3$x^{2}$ + 3$x^{}$ – 2$x^{}$ +4

     = ( 3$x^{2}$  3$x^{2}$ ) + ( 18$x^{}$ + 3$x^{}$ – 2$x^{}$ ) + 4

     =           19$x^{}$ + 4

  Câu 2:

  a, 5$x^{}$ ( $x^{}$ – 3 ) + 4$x^{}$ ( $x^{2}$ – 3$x^{}$ + 2 ) 

  = 5$x^{2}$ – 15$x^{}$ + 4$x^{3}$ – 12$x^{2}$ + 2

  = ( 5$x^{2}$ – 12$x^{2}$ ) -15$x^{}$ + 4$x^{3}$ + 2

  = -7$x^{2}$ – 15$x^{}$ + 4$x^{3}$ + 2

  b, 6$x^{}$ ( $y^{}$ – 3 ) – 3$y^{}$ ( 2$x^{}$ + 7 ) – 6$x^{}$ + 6

  = 6$x^{}$$y^{}$ – 18$x^{}$ – 6$x^{}$$y^{}$ – 21$y^{}$ – 6$x^{}$ + 6

  = ( 6$x^{}$$y^{}$ – 6$x^{}$$y^{}$ ) + ( -18$x^{}$ – 6 $x^{}$ ) – 21$y^{}$ + 6

  = – 24$x^{}$ – 21$y^{}$ + 6

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!

  0
  2021-08-02T11:10:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )