Câu 1giải các phương trình sau: a, 4x-2=3x-5 b, /x-3/=9x-2 c, 3x+2(x+1)=6x-7 d, 5/x+1 + 2x/(x+1)(x-4) = 2/x-4 e, 3x+1=-3-3x g, 3x+5=-5-2x h, 2x+3=x-1

Question

Câu 1giải các phương trình sau:
a, 4x-2=3x-5
b, /x-3/=9x-2
c, 3x+2(x+1)=6x-7
d, 5/x+1 + 2x/(x+1)(x-4) = 2/x-4
e, 3x+1=-3-3x
g, 3x+5=-5-2x
h, 2x+3=x-1
i, x+5=1+4x
C2: nếu a < b thì A, 2a>2b B,-a<-b C,2a2b
C3: Điều kiện xác định của phương trình 4-2x<6 la: A,x>-5 B,x<-5 C,x,-1 D,x.-1

in progress 0
Madelyn 4 tháng 2021-08-16T01:12:47+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:14:34+00:00

  #PLPT

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  a) 4x-2=3x-5

  ⇔4x-3x=5+2

  ⇔x=7

  Vậy phương trình có tập nghiệm là S={7}

  b)|x-3|=9x-2

      |x-3|=x-3 nếu x≥3

                 -x+3 nếu x<3

  *Nếu x≥3 ta có:

      x-3=9x-2

  ⇔x-9x=-2+3

  ⇔-8x=1

  ⇔x=$\frac{-1}{8}$ (loại)

  *Nếu x<3 ta có:

      -x+3=9x-2

  ⇔-x-9x=-2-3

  ⇔-10x=-5

  ⇔x=$\frac{1}{2}$ (TM)

  Vậy phương trình có tập nghiệm là S={$\frac{1}{2}$}

  c) 3x+2(x+1)=6x-7

  ⇔3x+2x+2=6x-7

  ⇔3x+2x-6x=-7-2

  ⇔-x=-9

  ⇔x=9

  Vậy phương trình có tập nghiệm là S={9}

  d)$\frac{5}{x+1}$ +$\frac{2x}{(x+1)(x-4)}$ =$\frac{2}{x-4}$ (ĐKXĐ:x$\neq$ -1;x$\neq$ 4)

  ⇔$\frac{5(x-4)}{(x+1)(x-4)}$ +$\frac{2x}{(x+1)(x-4)}$ =$\frac{2(x+1)}{(x+1)(x-4)}$ 

  ⇒5(x-4)+2x=2(x+1)

  ⇔5x-20+2x=2x+2

  ⇔5x+2x-2x=2+20

  ⇔5x=22

  ⇔x=$\frac{22}{5}$ (TM ĐKXĐ)

  Vậy phương trình có tập nghiệm là S={$\frac{22}{5}$}

  e)3x+1=-3-3x

  ⇔3x+3x=-3-1

  ⇔6x=-4

  ⇔x=$\frac{-2}{3}$ 

  Vậy phương trình có tập nghiệm là S={$\frac{-2}{3}$}

  g) 3x+5=-5-2x

  ⇔3x+2x=-5-5

  ⇔5x=-10

  ⇔x=-2

  Vậy phương trình có tập nghiệm là S={-2}

  h) 2x+3=x-1

  ⇔2x-x=-1-3

  ⇔x=-4

  Vậy phương trình có tập nghiệm là S={-4}

  i) x+5=1+4x

  ⇔x-4x=1-5

  ⇔-3x=-4

  ⇔x=$\frac{4}{3}$ 

  Vậy phương trình có tập nghiệm là S={$\frac{4}{3}$ }

  Câu 2:Nếu a < b thì:

  A. 2a>2b                       B.-a<-b

  C.2a<a+b                      D.a+b>2b

  Câu 3: Điều kiện xác định của phương trình 4-2x<6 là:

  A.x>-5                            B.x<-5

  C.x<-1                            D.x>-1

  0
  2021-08-16T01:14:46+00:00

  a) 4x – 2 = 3x-5            b) Ta có /x-3/ = x-3 nếu  x + 3 ≥ 0 ⇔ x ≥ -3

  ⇔4x -3x = -5+2                                    – x + 3 nếu x + 3 < 0 ⇔ x < -3

  ⇔x = – 3                         Nếu x ≥ – 3 thì:                        Nếu x < – 3 thì:

   S ={-3}                           x + 3 = 9x – 2                          – x + 3 = 9x – 2

                                        ⇔ x – 9x = – 2 – 3                  ⇔ – x – 9x = – 2 – 3

                                        ⇔ – 8x = – 5                          ⇔ – 10x = -5

                                        ⇔ x = 5/8   ( TM )                 ⇔ x = 1/2   ( KTM )

                                       S={5/8}

  c) 3x + 2 ( x + 1 ) = 6x – 7                        d) 5/x+1 + 2x/(x+1)(x-4) = 2/x-4      (ĐKXĐ:xkhác-1,4)

  ⇔ 3x + 2x + 2 = 6x – 7                            ⇔ 5(x – 4) + 2x = 2( x + 1 )

  ⇔ 5x – 6x = – 7 – 2                                  ⇔ 5x – 20 + 2x = 2x + 2

  ⇔ – x = – 9                                              ⇔ 7x – 2x = 2 + 20

  ⇔ x = 9                                                   ⇔ 5x = 22

  S={9}                                                       ⇔ x = 22/5    ( TM )

                                                                   S={22/5}

  e) 3x + 1 = – 3 – 3x                                 g) 3x + 5 = – 5 – 2x

  ⇔ 3x +3x = – 3 – 1                                 ⇔ 3x + 2x = – 5 – 5

  ⇔ 6x = – 4                                             ⇔ 5x = – 10

  ⇔ x = -2/3                                             ⇔ x = – 2

  S={-2/3}                                          

  h) 2x + 3 = x – 1                                       i) x + 5 = 1 + 4x

  ⇔ 2x – x = – 1 – 3                                    ⇔ x – 4x = 1 – 5

  ⇔ x = – 4                                                ⇔ – 3x = -4

                                                                  ⇔ x = 4/3

  Câu 2 : C

  Câu 3 :  x > – 1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )