Câu 2: (0.75 điểm) 1. Bình đựng gaz dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 12,5 kg butan (C4H10) ở trạng thái lỏng, do được nén dưới áp suất cao. a) T

Question

Câu 2: (0.75 điểm)
1. Bình đựng gaz dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 12,5 kg butan (C4H10) ở trạng thái lỏng, do được nén dưới áp suất cao.
a) Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết lượng nhiên liệu có trong bình gaz (biết oxi chiếm khoảng 20% thể tích không khí, phản ứng cháy của butan cho CO2 và H2O).
b) Thể tích CO2 sinh ra là bao nhiêu? Để không khí trong phòng được thoáng ta cần phải làm gì?
Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích các khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn (0oC, 1atm).
2. Đốt cháy 6,2 gam photpho trong bình chứa 7,84 lít oxi (ở đktc). Hãy cho biết sau khi cháy:
a) Chất nào còn dư? Còn dư bao nhiêu gam?
b) Tính khối lượng các chất tạo thành.

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-11-19T20:11:55+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:13:29+00:00

  Đáp án:

  1/

  $a,V_{kk}=156896,55\ lít.$

  $b,V_{CO_2}=19310,34\ lít.$

  2/

  $a,O_2$ $dư.$

  $m_{O_2}(dư)=3,2g.$

  $b,m_{P_2O_5}=14,2\ g.$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Câu 2:}$

  1/

  $a,PTPƯ:2C_4H_{10}+13O_2\xrightarrow{t^o} 8CO_2+10H_2O$

  $\text{Đổi 12,5 kg = 12500 g.}$

  $⇒n_{C_4H_{10}}=\dfrac{12500}{58}=\dfrac{6250}{29}\ mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{O_2}=\dfrac{13}{2}n_{C_4H_{10}}=\dfrac{40625}{29}\ mol.$

  $⇒V_{O_2}=\dfrac{40625}{29}.22,4=31379,31\ lít.$

  $⇒V_{kk}=V_{O_2}.5=31379,31.5=156896,55\ lít.$

  $b,Theo$ $pt:$ $n_{CO_2}=4n_{C_4H_{10}}=\dfrac{25000}{29}\ mol.$

  $⇒V_{CO_2}=\dfrac{25000}{29}.22,4=19310,34\ lít.$

  Để không khí trong phòng được thoáng ta cần:

  – Mở cửa lớn, mở của sổ.

  – Hút không khí trong phòng.

  2/

  $a,PTPƯ:4P+5O_2\xrightarrow{t^o} 2P_2O_5$

  $n_{P}=\dfrac{6,2}{31}=0,2\ mol.\\ n_{O_2}=\dfrac{7,84}{22,4}=0,35\ mol.$

  $\text{Lập tỉ lệ:}$ $\dfrac{0,2}{4}<\dfrac{0,35}{5}$

  $⇒O_2$ $dư.$

  $⇒n_{O_2}(dư)=0,35-\dfrac{0,2.5}{4}=0,1\ mol.\\ ⇒m_{O_2}(dư)=0,1.32=3,2\ g.$

  $b,Theo$ $pt:$ $n_{P_2O_5}=\dfrac{1}{2}n_{P}=0,1\ mol.$

  $⇒m_{P_2O_5}=0,1.142=14,2\ g.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )