Câu 2: 17,4 gam MnO 2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Toàn bộ khí clo thoát ra tác dụng hết với Na thu được m gam muối NaCl. Tính giá trị m? Câu 3:

Question

Câu 2: 17,4 gam MnO 2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Toàn bộ khí clo thoát ra tác dụng hết với Na thu
được m gam muối NaCl. Tính giá trị m?
Câu 3: Sục 2,24 lit Cl 2 ( đktc) vào dd NaBr. Khối lượng Brom thu được ?

in progress 0
Maria 3 ngày 2021-12-06T15:21:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:22:39+00:00

  Đáp án:

  2. 23,4g

  3. 16g

  Giải thích các bước giải:

   2. nMnO2=17,4/87=0,2

  Ta có  MnO2+4HCl->MnCl2+Cl2+2H2O

              0,2                              0,2

  Ta có Cl2+2Na->2NaCl

           0,2                 0,4

  ->mNaCl=0,4.58,5=23,4g

  3. nCl2=2,24/22,4=0,1mol

  Cl2+2NaBr->2NaCl+Br2

  0,1                             0,1

  ->mBr2=0,1.160=16g

  0
  2021-12-06T15:22:45+00:00

  Đáp án:

   2/

  MnO2 + 4HCl –> MnCl2 + Cl2 +2H2O

  0,2                                          0,2

  nMnO2=$\frac{17,4}{55+32}$=0,2

  Na+ 1/2Cl2 –> NaCl

            0,2              0,4

  mNaCl=0,4.58,5=23,4g

  3/

  Cl2 + 2NaBr –> 2NaCl +Br2

  0,1                                    0,1

  nCl2=$\frac{2,24}{22,4}$=0,1

  mBr2=0,1.160=16g

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )