Câu 2:(2,5đ) Đốt cháy hết 9,18 gam 2 đồng đẳng của benzen A, B thu được 8,1 gam H2O và. Tìm V, CTPT của A và B Câu 3:(1đ) Cho benzen tác dụng với Cl2

Question

Câu 2:(2,5đ) Đốt cháy hết 9,18 gam 2 đồng đẳng của benzen A, B thu được 8,1 gam H2O và.
Tìm V, CTPT của A và B
Câu 3:(1đ) Cho benzen tác dụng với Cl2 (Fe, tº) thu được 11,25g clobenzen. Tính khối lực
biết H= 75%?

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-10-21T02:45:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T02:47:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 2

  Tìm V là V CO2 hả?

  Gọi CTDC của 2 benzen đồng đẳng là$ C_nH_{2n-6}

  $nH2O=8,1/18=0,45(mol)$

  =>$nH=0,45(mol)$

  =>$mH=0,9(g)$

  =>$mC=9,18-0,9=8,28(g)$

  =>$nC=8,28/12=0,69(mol)$

  $nCO2=$nC=0,69(mol)$

  =>$VCO2=0,69.22,4=15,456(l)$

  Mặt khác

  $nC:nH=0,45:0,69$

  =>$n/2n-6=0,45/0,69=8,265$

  =>A là C8H10 và C9H12

  Câu 3

  $C6H6+Cl2–Fe,to—>C6H5Cl+HCl$

  $nC6H5Cl=11,25/112,5=0,1(mol)$

  Tính Khối lượng bezen hả?

  $nC6H6=nC6H5Cl=0,1(mol)$

  =>$mC6H6=0,1.78=7,8(g)$

  Do H=75%

  =>$mC6H6=7,8.100/75=10,4(g)$

  0
  2021-10-21T02:47:10+00:00

  Câu 2: 

  $n_{H_2O}= 0,45 mol$

  $n_H= 2n_{H_2O}= 0,9 mol$ 

  => $m_H= 0,9g$ 

  => $m_C= 9,18-0,9= 8,28g$

  $n_C= n_{CO_2}= \frac{8,28}{12}= 0,69 mol$

  => $V_{CO_2}= 0,69.22,4= 15,456l$ 

  Bảo toàn C: $n_{CO_2}= n.n_{C_nH_{2n-6}}$

  $\Leftrightarrow n_{C_nH_{2n-6}}= \frac{0,69}{n}$

  => $\overline{M}= \frac{9,18n}{0,69}= 13,3n= 14n-6$

  $\Leftrightarrow n= 8,625$ ($C_8H_{10}, C_9H_{12}$) 

  Câu 3: (tính khối lượng benzen)

  $n_{C_6H_5Cl}= \frac{11,25}{112,5}= 0,1 mol= n_{C_6H_6}$ (bảo toàn C)

  => $m_{C_6H_6}= 0,1.78:75\%= 10,4g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )