Câu 2. a) Xác định hóa trị của N trọng N2O5 b) Lập công thức hóa học của hợp chất gồm Ba (II) và nhóm PO4 (III) Câu 3. Một hợp chất được tạo bởi 2

Question

Câu 2.
a) Xác định hóa trị của N trọng N2O5
b) Lập công thức hóa học của hợp chất gồm Ba (II) và nhóm PO4 (III)
Câu 3. Một hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tố là sắt và oxi, trong đó sắt chiếm 70% về khối lượng Biết phân tử khối của hợp chất bằng 160 đvC. Hãy lập công thức hóa học của hợp chất trên.

in progress 0
Melanie 4 tháng 2021-08-22T14:20:07+00:00 2 Answers 1888 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-22T14:21:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 2 . 

  a) Hóa trị của `N` là `x`

  Áp dụng quy tắc hóa trị , ta có : 

   `x . 2 = 5 * II`

  `=> x = 10 / 2 = 5`

  Vậy hóa trị của `N` là `V`

  b)

  Gọi CTHH của hợp chất là `Ba_x(PO_4)_y`

  Áp dụng quy tắc hóa trị , ta có : 

   `x . II = y * III`

  `=> x / y =`$\frac{III}{II}$ `=` $\frac{3}{2}$ 

  Chọn `x = 3 ; y = 2`

  Vậy CTHH của hợp chất là ` Ba_3(PO_4)_2`

  Câu 3 . 

  Gọi CTHH của oxit sắt là `Fe_xO_y`

  `%_Fe =` $\frac{56x}{160}$ `*100% = 70%`

  `=>x = 2`

  `%_O =` $\frac{16y}{160}$ `*100% = 30%`

  `=> y = 3`

  Vậy CTHH của oxit sắt là `Fe_2O_3`

  0
  2021-08-22T14:21:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 2. 

  a) Nito trọng N2O5

  Gọi hóa trị của Nito trong hợp chất là x:

  Ta có hóa trị của O (II)

  Theo quy tắc hóa trị.

  2. x = 5.II => x = 5 (V) . Vậy Nhôm có hóa trị bằng V trong hợp chất N2O5

  b) Lập công thức hóa học của hợp chất gồm Ba (II) và nhóm PO4 (III)

  Công thức hóa học dạng: 

  Theo quy tắc hóa trị: x.II = y.III => 

  => Chọn x = 3, y = 2

  Vậy công thức hóa học là Ba3(PO4)2

  Câu 3.

  Gọi công thức hóa học của hợp chất có dạng FexOy (x, y là số nguyên)

  Phần trăm khối lượng nguyên tố Fe bằng:

  Mà phân tử khối hợp chất bằng: 56x + 16y = 160

  Vậy công thức hóa học của hợp chất là Fe2O3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )