Câu 2: Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng một vật lên cao 7m với lực kéo ở đầu dây tự do là 160N. Hỏi người công nhân đó đã thực hiện một

Question

Câu 2: Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng một vật lên cao 7m với lực kéo ở đầu dây tự do là 160N. Hỏi người công nhân đó đã thực hiện một công bằng bao nhiêu?

in progress 0
Valerie 2 năm 2021-07-30T08:31:10+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:32:44+00:00

  Nhận thấy, người công nhận sử dụng ròng rọc động

  $\to$ Được lợi $2$ lần về lực và thiệt $2$ lần về đường đi

  $\to S=2.h$

  Tóm tắt:

  $h=7m$

  $F=160N$

  $\to A=?J$

  $\to$ Người công nhân đó thực hiện được:

  $A=F.s=F.2.h=160.2.7=2240J$

   

  0
  2021-07-30T08:33:09+00:00

  Đáp án:

  $2240J$

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  $h$ = $7m$

  $F$ = $160N$

  $A$ = ?

  Kéo một vật lên cao bằng ròng rọc động thì lợi 2 lần về lực, thiệt 2 lần về đường đi.

  ⇒ Độ dài quãng dường kéo dây là:

  $s$ = 2.$h$ = $2.7$ = $14m$.

  Công mà người công nhân thực hiện:

  $A$ = $F$.$s$ = $160$.$14$ = $2240J$.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )